BAJCAR

wpis podstawowy

Kontakt

BAJCAR
ul. Portowa 7
76-200 Słupsk

tel.: 059 8486130
e-mail: biuro@bajcar.pl
Fax: 059 8486123

Kategorie produktów firmy:

BAJCAR - uchylne naświetla

HAUTAU PRIMAT otwiera, zamyka i zabezpiecza okna uchylne, wykonane
z drewna PVC i aluminium – do 40 kg/m, wagi szkΠa. W poΠo˝eniu uchylenia
mechanizm no˝yc przenosi obcià˝enia wywoΠane silnym naporem wiatru.
Uchylacz naÊwietla z ΠatwoÊcià steruje skrzydΠem z Πukiem pΠaskim, póΠokràgΠym,
trapezowym, ponadto jednoczeÊnie uchyla dwa lub trzy skrzydΠa prostokàtne,
w konstrukcjach okien, osadzonych wgΠ´bnie w stosunku do lica Êciany.
Wyposa˝ony w ci´gΠo elastyczne albo naro˝nik transmisyjny z regulacjà kàta
albo naro˝nik transmisyjny z Πaƒcuchem, oraz uniwersalny wspornik skrzydΠa,
stanowi kompletny zespóΠ sterowania skrzydΠem uchylajàc je od 0 – 190 mm.
Zwarta budowa z optymalnym ksztaΠtem wykonana jest ze stopów aluminium
i cynku, elementy stalowe zabezpieczone trwale przed skutkami korozji.


powrót