KOMPAN

wpis podstawowy

Kontakt

KOMPAN
Wyżnica 65 k Kraśnika
23-251 Dzierzkowice

tel.: 081 8846986
e-mail: kompan@kompan.com.pl
tel.: 502 738749
e-mail: detal@kompan.com.pl
tel.: 515 192787

Kategorie produktów firmy:

KOMPAN OKNA

OPIS OGÓLNY

Program KOMPAN OKNA od samego początku miał jedno podstawowe założenie najprostszą drogą prowadzić operatora do celu. Nawet w działach wymagających specjalistycznej wiedzy technologicznej program jest bardzo przyjazny. Profesjonalna wiedza obsługi przekładana jest w prosty sposób na cele jakie chcemy osiągnąć. Program nie ogranicza naszych inwencji technologicznych, a wręcz przeciwnie sam wskazuje nam miejsca na które warto zwrócić szczególną uwagę w procesie handlowym i produkcyjnym.

Wersja programu, którą Państwu prezentujemy jest pierwszą wersją handlową przeznaczoną do sprzedaży. Skupiliśmy sie w niej w szczególności na udostępnieniu opcji pomijanych w innych programach, a z naszego punktu widzenia niezmiernie ważnych w procesie produkcyjnym, jak również w procesie zarządzania produkcją.

Wspomnę tu tylko takie sprawy jak kompleksowe rozwiązanie zagadnienia stalowania stolarki z uwzględnieniem wszystkich elementów mających w pływ na zachowanie okna tj. koloru, ilości i rodzajów słupków, wielkości skrzydła w poszczególnych osiach, orientacji słupka. Przy szczególnie dużych konstrukcjach program dodatkowo informuje nas o spełnieniu norm statycznych DIN w odniesieniu do zastosowanych słupków jak również połączeń rama-rama.

Równie ważnym elementem jest inteligentny magazyn, kontrolujący stany bieżące, z uwzględnieniem produkcji w toku, produkcji zaplanowanej do realizacji, jak również zleceń zatwierdzonych do produkcji, dodatkowo może być aktywna funkcja rozliczeń klienta która blokuje w sposób automatyczny produkcję przygotowanych zleceń. Zlecenia takie nie mogą być optymalizowane i nie są widoczne przez magazyn do czasu zwolnienia ich przez dział finansowy.

Prosta obsługa programu z reguły wiąże sie z ograniczeniem funkcji zaawansowanych, w przypadku KOMPAN OKNA, została udostępniona pełna ingerencja w technologię z poziomu działu sprzedaży, odbywa sie to poprzez modyfikację stworzonej konstrukcji z dostępem ogólnym lub w przypadku bardziej złożonych zagadnień, np. okuć, po wprowadzeniu hasła dostępu.

Jednym z niewątpliwie bardziej nowatorskich rozwiązań jest system zamiany art. okleinowanych na białe ze skierowaniem ich do oklejania i pełną obsługą magazynową tej operacji.

OFERTOWANIE
 

Moduł przeznaczony do wyceny stolarki okiennej i drzwiowej.

 1. Producent (pełny dostęp do opcji wyceny),
 2. Dealer (opcja z ograniczeniami podglądu kalkulacji),
 3. Wielojęzyczność modułu,
 4. Wielojęzyczność wydruków(bez względu na język pulpitu)
 5. Szybkie przełączanie pomiędzy językami pulpitu,
 6. Praca w jednej bazie z jednolitą numeracją dla wielu rynków,
 7. Odrębny system kalkulacji dla każdego rynku,
 8. Odrębna waluta dla każdego rynku,
 9. Praca na różnych rynkach na poszczególnych stanowiskach w zależności od sposobu logowania,
 10. Ograniczenie dostępu do ofert i zleceń zalogowanego operatora do terenu działania,
 11. Ograniczenie możliwości modyfikacji zapisanych zleceń przez osoby nieuprawnione,
 12. Wymuszenie zapisania oferty przed wydrukowaniem,
 13. Wymuszenie wyceny pozycji po dokonaniu zmian,
 14. Zapis na ofercie wszelkich ingerencji operatora w technologię,
 15. Zapis przekroczenia parametrów technologicznych, wraz z informacją o utracie gwarancji,
 16. Zapis informacji o braku użycia wzmocnień w poszerzeniach jeśli technolog udostępni taką możliwość,
 17. Możliwość tworzenia opisu do oferty,
 18. Możliwość tworzenia opisu dla poszczególnych pozycji w zleceniu,
 19. Możliwość tworzenia konstrukcji złożonych,
 20. Orientacyjne obliczanie statyki dla połączeń okien i dla użytych słupków,
 21. Dostęp do kart technicznych elementu po wskazaniu wskaźnikiem i połączeniu z internetem.
 22. Proste wpisywanie konstrukcji przez wybór właściwego zestawienia.
 23. Możliwość pełnej ingerencji w gotową konstrukcję na poziomie operatora.
 24. Ograniczenie ingerencji w technologię przez żądanie hasła.
 25. Prosta zmiana właściwości konstrukcji takich jak: kolor, kolor uszczelek, typ listwy przyszybowej, typu szkła, rodzaj szprosu.
 26. Wstawianie wypełnień w postaci płyt, paneli ozdobnych i lameli.
 27. Wizualizacja szkła i wypełnień.
 28. Szprosy wewnętrzne,naklejane i ich kombinacje(szpros wiedeński)
 29. Podgląd użytych materiałów w rozbiciu na grupy z uwzględnieniem planowanego odpadu i bez.
 30. Podgląd kosztów materiałowych.
 31. Grupy narzutowe na poszczególne typy materiału.
 32. Czytelny mechanizm wyceny.
 33. Podgląd całej kalkulacji okna.
 34. Kalkulacja kosztów montażu z rozbiciem na poszczególne etapy.
 35. Sumowanie konstrukcji z montażem i odwrotnie w zależności od zastosowanej stawki VAT.
 36. Cennik rastrowy, z eksportem do Exela.
 37. Dostęp do ofert i zleceń znajdujących sie w bazie (wg uprawnień)
 38. Podgląd statusu zlecenia w cyklu produkcyjnym.


PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI

Moduł przeznaczony do optymalizacji i przygotowania dokumentacji produkcyjnej.

 1. Prosty i czytelny mechanizm tworzenia list optymalizacji.
 2. Blokada realizacji zleceń nie spełniających norm finansowych
 3. Optymalizacja współpracująca z magazynem odpadów i magazynem dłużycowym
 4. Korzystanie przez optymalizację z elementów aktualnie dostępnych na magazynie(art. z uszczelką - art. bez uszczelki + uszczelka)
 5. Opcja optymalizacji zaawansowanej umożliwiająca ręczną korektę złożenia bel, jak również zamianę koloru na elementy białe ze zleceniem okleinowania.
 6. Pierwotna lista cięć elementów do okleinowania w przypadku niekorzystnego rozkroju i decyzji o przeprowadzeniu takiej operacji.
 7. Sterowanie przez optymalizację maszynami poprzez generowanie właściwych plików.
 8. Generowanie zamówień ściśle związanych z optymalizacją(szkło)
 9. Oznaczanie stolarki w cyklu produkcyjnym, poza systemem ZLC w celu poprawienia organizacji.
 10. Generowanie raportów produkcyjnych na poszczególne stanowiska.
 11. Generowanie Etykiet.
 12. Generowanie raportów materiałowych.
 13. Generowanie list cięć.
 14. Generowanie informacji dla modułu magazyn o zapotrzebowaniu materiałowym
MAGAZYN

Moduł przeznaczony do nadzorowania stanów magazynowych materiałów i tworzenia zamówień.

 1. Nadzorowanie stanów magazynowych elementów produkcyjnych.
 2. Rozpoznawanie miejsc ważnych dla cyklu produkcyjnego i wskazywanie ich.
 3. Możliwość tworzenia dowolnej ilości magazynów.
 4. Rozejścia magazynowe tworzone na podstawie dokumentów optymalizacji.
 5. Prowadzenie dokumentacji również dla odpadu produkcyjnego
 6. Tworzenie zamówień z uwzględnieniem stanów magazynów, wykonanych optymalizacji, zatwierdzonych zleceń, zamówień w toku oraz założonych stanów minimalnych.
 7. Automatyczne prowadzenie dokumentów dla profili okleinowanych.
 8. Śledzenie zamówień w toku realizacji z możliwością częściowego rozliczania.
 9. Generowanie zamówień dla konkretnego dostawcy.
 10. Czytelna i szybka procedura zamówień.
 11. Szybki przegląd stanów magazynowych aktualnych i zamówionych.
 12. Śledzenie przepływu dowolnego artykułu.
 13. Odrębna część magazynu odpadów zintegrowana z optymalizacją.
 14. Magazyn wyrobów gotowych zintegrowany ze stanowiskiem szklenia, kontroli jakości.
 15. Informacja dla magazynu wyrobów gotowych o miejscu przechowywania elementów na podstawie kodu paskowego produktu i stojaka.
 16. Umieszczanie na dokumentach magazynowych informacji o miejscu magazynowania(nr stojaka)
 17. Podawanie informacji o potrzebnej powierzchni magazynowo-transportowej.
BAZY TECHNOLOGICZNE

Moduł przeznaczony do wprowadzania danych technologicznych, określania parametrów poszczególnych komponentów oraz wiązania ich z danymi handlowymi.

 1. Moduł ułożony wg reguły (do elementu głównego przypisujemy wszystkie dodatki)
 2. Prosty mechanizm konstruowania zależności technologicznych poprzez wybieranie elementów z tabel niższego rzędu.
 3. Czytelny opis właściwości technologicznych,wymiarowania profili.
 4. Możliwość wczytywania technologii drzwi i okien z każdego rodzaju materiału.
 5. Definiowanie pakietów szybowych.
 6. Definiowanie okuć.
 7. Szybkie tworzenie art. handlowych dla art. technicznych.
 8. Definiowanie łączników wieloelementowych.
 9. Tworzenie systemu stalowania dla poszczególnych elementów.
 10. Definiowanie kolorów.

Generalnie narządzie to umożliwia przelanie nam wszystkich technologi papierowych jakie mamy w swoich biurach dotyczących profili, szkła, okuć, różnego rodzaju wypełnień, galanterii, dodatków i zapisanie ich w języku elektronicznym.

Mechanizm wprowadzania danych tak jak cały system pracy z programem jest maksymalnie intuicyjny i dla osoby sprawnie posługującej sie technologią nie będzie stwarzał większego problemu, czy wymagał długotrwałych szkoleń.

Ograniczam tu opis tego modułu do kilku mniej lub bardziej istotnych punktów, gdyż chcąc go szczegółowo opisać musiał bym tu przelewać na papier cytowane już technologie a i tak nie zastąpi to bezpośredniej prezentacji logiki i możliwości tej części programu.

KSIĘGOWOŚĆ Z CMR


Moduł przeznaczony do obsługiwania produkcji pod względem finansowo-księgowym.

 • Fakturowanie wykonanych zleceń.
 • Obsługiwanie zaliczek, faktur zaliczkowych z uwzględnieniem ich w fakturze ostatecznej.
 • Wystawianie dokumentów finansowych KP, KW i rozliczanie ich.
 • Przyjmowanie do księgowania dokumentów obcych (przelew) i rozliczanie ich.
 • Ustalanie warunków finansowych dla poszczególnych klientów.
 • Uwzględnianie warunków finansowych przy przyjmowaniu zleceń, fakturowaniu, planowaniu produkcji.
 • Monitorowanie płatności.
 • Automatyczne blokowanie realizacji zleceń z wadami finansowymi.
 • Nadawanie uprawnień operacyjnych poszczególnym pracownikom.
 • Możliwość prowadzenia notatek dotyczących przeprowadzonych rozmów z klientami.
 • W przygotowaniu rozbudowany system nadzoru nad handlowcami z rozdziałem klientów na grupy, i rozliczaniem wykorzystania czasu pracy.


powrót