Kontakt

Dr. Hahn GmbH & Co.KG
Postf. 400109
D-4118 Mönchengladbach

[mapa]
tel.: +49 2166 954-3
e-mail: vertrieb@Dr-Hahn.de
Fax: +49 2166 954-444

http://www.facebook.com/Dr.Hahn.GmbH/

Kategorie produktów firmy:

zawias Tür­band 4 in­duc­tio®

Nasz no­wy wy­rób Hahn Tür­band 4 in­duc­tio®, jest pierws­zym na świe­cie za­wia­s­em, który pr­ze­wod­zi en­er­gię i sy­gnał. Ułat­wia on pro­du­cen­tom dr­zwi oraz wy­ko­naw­com tech­nicz­nych ur­ząd­zeń za­bez­piec­za­ją­cych, połąc­ze­nie pr­ze­wo­do­we z dr­zwia­mi i po­dłąc­ze­nie ur­ząd­zeń kon­tro­li dostę­pu oraz bez­piec­zeńst­wa. Za­wias Tür­band 4 in­duc­tio® um­oż­li­wia rów­nież do­pro­wad­ze­nie en­er­gii, za­si­la­jącej zam­ki z siłow­ni­ka­mi i oświet­le­nie.

powrót