| Wyświetleń:7888

Zasady wprowadzania do obrotu stolarki

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

ITB Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych

fot. ITB Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych


Zobacz również:

oknoad

Nowa aplikacja AR - Winkhaus

Wegoma Polska relacja z WinDoor-tech 2019

Tylko u nas moskitiery na okna łukowe

3x3 - mnożymy korzyści w pakiecie

Montaż okna na Porothermie


Tab. 1 Zadania Producenta oraz Jednostki Notyfikowanej w procedurze ocenyzgodności wyrobu według systemu 3 (tab. ZA.3b normy PN-EN 14351-1: 2006)

fot. ITB Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych

Tab. 1 Zadania Producenta oraz Jednostki Notyfikowanej w procedurze ocenyzgodności wyrobu według systemu 3 (tab. ZA.3b normy PN-EN 14351-1: 2006)

Rys. 1 Ogólna zasada wprowadzenia wyrobu na rynek

fot. ITB Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych

Rys. 1 Ogólna zasada wprowadzenia wyrobu na rynek

Tab. 2 Fakultatywny wybór reprezentatywnych próbek do badań okien (tab. F.1 normy PN-EN 14351-1: 2006)

fot. ITB Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych

Tab. 2 Fakultatywny wybór reprezentatywnych próbek do badań okien (tab. F.1 normy PN-EN 14351-1: 2006)

Tab. 3 Wzajemna zależność między właściwościami i elementami składowymi wyrobu (tab. A.1 normy [3])

fot. ITB Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych

Tab. 3 Wzajemna zależność między właściwościami i elementami składowymi wyrobu (tab. A.1 normy [3])

1. DANE OGÓLNE

Podstawę do wprowadzania do obrotu okien i drzwi zewnętrznych stanowi norma PN-EN 14351-1: 2006 [3] oraz Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, których termin ważności jeszcze nie upłynął. Za datę harmonizacji normy z Dyrektywą [1] dotyczącą wyrobów przyjmuje się jej ogłoszenie w Biuletynie Komisji Europejskiej, co miało miejsce 13 grudnia 2006 r.

W wymienionym dokumencie podany jest okres przejściowy – od 01.02.2007 do 01.02.2009, w którym można się posługiwać jako dokumentami odniesienia normą zharmonizowaną i warunkami krajowymi (normy krajowe, aprobaty techniczne). W przypadku Polski, normą krajową jest ta sama norma, bowiem jeszcze przed jej ostatecznym zharmonizowaniem została wprowadzona do zbioru norm polskich w marcu 2006r.

W okresie przejściowym producenci mają wybór. Mogą deklarować zgodność swoich wyrobów z ważną Aprobatą Techniczną (do czasu jej wygaśnięcia) i znakować je znakiem budowlanym B, bądź zgodność z normą [3] i znakować je znakiem CE.

Należy zauważyć, że wg Ustawy [2] §5 p.4 minister właściwy do spraw budownictwa może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz norm i wytycznych europejskich aprobat technicznych, którymi objęte są wyroby podlegające obowiązkowi znakowania CE (do chwili obecnej takie rozporządzenia nie były wydawane).

Deklarowanie przez producenta zgodności z normą i znakowanie okien i drzwi zewnętrznych CE wymaga spełnienia dwóch warunków:

  • wykonania wstępnego badania typu (ITT), przez jednostkę notyfikowaną i producenta, w zakresie ustalonym w normie,
  • prowadzenia zakładowej kontroli produkcji (FPC) również w zakresie podanym w normie.

Istnieje możliwość wykorzystania wyników badań wykonanych wcześniej, np. dla uzyskania aprobaty technicznej, przed ustanowieniem normy. Zgodnie z dokumentami [4] i [6] oraz pismem Ministra Budownictwa do ITB, warunkiem jest przeprowadzenia ich walidacji (weryfikacji) przez jednostkę notyfikowaną. Praktycznie dotyczy to wyników badań wykonanych nie wcześniej niż z przed trzech lat przez walidującą jednostkę notyfikowaną


2. TRYB POSTĘPOWANIA PRZY WPROWADZANIU OKIEN I DRZWI DO OBROTU wg PN-EN-14351

(1) Po analizie szeregu definicji występujących w różnych normach czy dokumentach Unii, jak np. dokument informacyjny M do dyrektywy 89/106/EWG [1], należy przyjąć najprostszą, że producentem jest firma produkująca okna, drzwi zewnętrzne, lub okna i drzwi zewnętrzne, które wprowadza na rynek.

Omawiana w artykule norma [3] określa zadania, jakie przypadają producentowi i jednostce notyfikowanej w procedurze dopuszczenia okien i drzwi do obrotu wg systemu zgodności 1 i systemu 3. Artykuł dotyczy wyrobów, dla których odpowiedni do stosowania jest system 3 (por. tabl. 1).

(2) Producent przy rozpoczęciu produkcji nowego typu okna lub drzwi albo przy wprowadzeniu nowej metody produkcji powinien uzyskać wstępne badania typu (ITT) oraz mieć funkcjonującą zakładową kontrole produkcji (FPC). Wstępne badanie typu należy przeprowadzić w celu określenia właściwości techniczno-użytkowych okien i drzwi oraz wykazania ich zgodności z normą, a zakładowa kontrola produkcji powinna potwierdzać utrzymywanie przez producenta tych właściwości wyrobów.

Wstępne badanie typu, określające wyrób, może być własne, może być również oparte na wynikach badań firmy systemowej lub innej firmy, pod warunkiem pełnego podobieństwa wyrobu pod względem rozwiązania jak i sposobu produkcji (rodzina wyrobów) – całkowitą odpowiedzialność za deklarowane właściwości swoich wyrobów przejmuje producent. Posłużenie się nie własnymi wynikami ITT wymaga zawarcia stosownej umowy o udostępnieniu wyników badań.

Wstępne badanie typu wykonuje się raz, ale dla rodziny wyrobów. Jeżeli wyrób, z uwagi np. na swoje wymiary i konstrukcję nie należy do rodziny wyrobów, dla której przeprowadzono ITT, badanie to powinno być oddzielnie przeprowadzone. Jeżeli więc następuje zmiana w projekcie wyrobu, materiale wyjściowym, dostawcy komponentów lub procesie produkcyjnym, co wpływa na jedną lub więcej charakterystyk, wówczas wstępne badanie typu powinno być powtórzone.

Reklama

Tab. 1 Zadania Producenta oraz Jednostki Notyfikowanej w procedurze ocenyzgodności wyrobu według systemu 3 (tab. ZA.3b normy PN-EN 14351-1: 2006)

Producent powinien mieć badawcze udokumentowanie właściwości wyrobu, które jest wymagane dla uzasadnienia zamierzonego jego stosowania (wg właściwości podanych w rozdziale 4 Normy). Dotyczy to również deklarowanych przez producenta właściwości (np. dla spełnienia wymagań stawianych przez zamawiającego). Należy przez to rozumieć, że jeżeli deklaruje się właściwości, które nie są objęte wstępnym badaniem typu, należy je udokumentować na drodze badawczej bądź analitycznej.

Norma PN-EN-14351-1 [3] podaje wymagania, metody badań i zakres oceny zgodności gotowych wyrobów. Natomiast producent jest obowiązany udokumentować, że do ich wykonania użyte były materiały składowe (profile, okucia, uszczelki, kity, szkło) spełniające odpowiednie normy, wykonując sprawdzenie we własnym zakresie, bądź żądając je od dostawców tych materiałów. Ogólną zasadę wprowadzenia wyrobu na rynek przedst. rys 1.

Rys. 1 Ogólna zasada wprowadzenia wyrobu na rynek

(3) Próbki do badań wykonywanych w ramach, zarówno do wstępnego badania typu jak i w ramach zakładowej kontroli produkcji powinny być reprezentatywne dla deklarowanego przez producenta asortymentu wyrobów. W przypadku okien, norma podaje wskazówki dotyczące wyboru reprezentatywnych próbek do badań przedstawione w tablicy 2. Zwraca się uwagę, że w podanym w tablicy asortymencie okien nie ma okien wielorzędowych. Okna te są często stosowane w budownictwie użyteczności publicznej i jeżeli są w programie produkcji, powinny być przedmiotem badań. W przypadku drzwi, zakres powinna ustalić jednostka badawcza (akredytowana bądź notyfikowana, jeżeli mają być oznakowane odpowiednio znakiem budowlanym, bądź CE).

Tab. 2 Fakultatywny wybór reprezentatywnych próbek do badań okien (tab. F.1 normy PN-EN 14351-1: 2006)

(4) Zmiany poszczególnych części składowych okien i drzwi takich jak okucia budowlane, uszczelki, materiał skrzydeł i ościeżnic, oszklenie w pewnych rozwiązaniach mają a w pewnych nie mają wpływu na określone właściwości gotowych wyrobów. W każdym oddzielnym przypadku wymaga to analizy, bowiem wiąże się z decyzją o konieczności wykonania lub zaniechania badań.

W tablicy 3 podano zalecenia, które jednak nie zwalniają od wymienionej analizy. Wynika z tego konieczność udokumentowanej znajomości przez producenta właściwości swoich wyrobów, bowiem deklaracje są na jego pełną odpowiedzialność. Niezależnie od wstępnego badania typu producent powinien ustalić program badań w ramach zakładowej kontroli produkcji, a także obowiązany jest stosować materiały składowe spełniające odpowiednie normy przedmiotowe, co powinno być potwierdzone wynikami badań dostarczonymi przez dostawcę materiałów składowych lub wykonane przez producenta.

Tab. 3 Wzajemna zależność między właściwościami i elementami składowymi wyrobu (tab. A.1 normy [3])

3. WYKORZYSTANE DOKUMENTY

  1. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EEC).
  2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881).
  3. PN-EN 14351-1: 2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Cz. 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
  4. Dokument informacyjny M Komisji Europejskiej z 04.05.2005.
  5. Dokument informacyjny K Komisji Europejskiej.
  6. Dokument informacyjny Grupy Jednostek Notyfikowanych (NB-CPD/AG/03/006 z 14.09.2006.
#

Zainteresowany? Poproś o ofertę!