| Wyświetleń:11061

Wymagania dla producentów płynące z Rozporządzenia Nr 305/2011: Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 weszło w życie 24 kwietnia 2011 r.  i będzie w pełni obowiązywać od 1 lipca 2013 roku.

Jedną ze zmian płynących z tego rozporządzenia jest zastąpienie Deklaracji Zgodności CE Deklaracją Właściwości Użytkowych, która wyrażać będzie właściwości użytkowe wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

Deklaracja właściwości użytkowych zawierać powinna następujące informacje:

 • określenie typu wyrobu, dla którego została sporządzona deklaracja właściwości użytkowych

 • system lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

 • numer referencyjny i datę wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej, która została zastosowana do oceny każdej zasadniczej charakterystyki

 • w stosownych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji technicznej oraz wymagania, które wyrób spełnia zgodnie z zapewnieniem producenta.
Deklaracja zawiera ponadto:
 • zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną

 • wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w tej zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla deklarowanego zamierzonego zastosowania lub zastosowań wyrobu

 • właściwości użytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla deklarowanego zamierzonego zastosowania lub zastosowań

 • w stosownych przypadkach właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, wyrażone w poziomach lub klasach lub w sposób opisowy, jeśli jest to konieczne, na podstawie obliczeń, w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk

 • właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które wiążą się z zamierzonym zastosowaniem lub zastosowaniami, z uwzględnieniem przepisów odnoszących się do zamierzonego zastosowania lub zastosowań w miejscu, gdzie producent zamierza udostępnić wyrób na rynku

 • dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do których nie są deklarowane żadne właściwości użytkowe, litery „NPD” (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined)

 • jeżeli dla danego wyrobu budowlanego wydano europejską ocenę techniczną, właściwości użytkowe tego wyrobu budowlanego, wyrażone w poziomach lub klasach, lub w sposób opisowy, w odniesieniu do wszystkich zasadniczych charakterystyk zawartych w odnośnej europejskiej ocenie technicznej
Kiedy należy sporządzić Deklaracja Właściwości Użytkowych?

Jeżeli wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, to producent sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzeni takiego wyrobu do obrotu. Ciekawego opracowania na temat wprowadzania – udostępniania na rynku wyrobów budowlanych po 1 lipca 2013 dokonano w Instytucie Techniki Budowlanej – przejdź do opracowania)

Przez sporządzenie takiej deklaracji producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z zdeklarowanymi właściwościami użytkowymi. Rozporządzenie przewiduje kilka odstępstw od obowiązku sporządzania deklaracji właściwości użytkowych. Dzieje się tak gdy:
 • wyrób budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamówienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne zlecenie oraz wbudowywany w jednym określonym obiekcie budowlanym przez producenta, który ponosi odpowiedzialność za bezpieczne wbudowanie wyrobu w obiekty budowlane, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialność osób, które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi są odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektów budowlanych

 • wyrób budowlany jest produkowany na terenie budowy w celu wbudowania go w dane obiekty budowlane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialność osób, które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi są odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektów budowlanych

 • wyrób budowlany jest produkowany w sposób tradycyjny lub zgodny z wymogami ochrony zabytków i w nieprzemysłowym procesie produkcyjnym w celu właściwej renowacji obiektów budowlanych urzędowo chronionych jako część wyznaczonego środowiska lub z powodu ich szczególnej wartości architektonicznej lub historycznej zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi
Jak należy dostarczyć Deklarację Właściwości Użytkowych?

Dla każdego wyrobu udostępnianego na rynku dostarcza się kopię deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej albo przesyła się ją drogą elektroniczną. Gdy partia tego samego wyrobu jest dostarczana jednemu użytkownikowi, może jej towarzyszyć jedna kopia deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej albo przesłana drogą elektroniczną. Kopie deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej dostarcza się na żądanie odbiorcy.

Jakie obowiązki nakłada na producentów Rozporządzenie 305/2011?

 • Producenci sporządzają deklarację właściwości użytkowych oraz umieszczają oznakowanie CE.

 • Producenci sporządzają, jako podstawę do deklaracji właściwości użytkowych, dokumentację techniczną opisującą wszystkie istotne elementy związane z wymaganym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

 • Producenci przechowują dokumentację techniczną oraz deklarację właściwości użytkowych przez 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu

 • Producenci zapewniają istnienie procedur zapewniających utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu. Odpowiednio uwzględniane są zmiany w typie wyrobu oraz w mających zastosowanie zharmonizowanych specyfikacjach technicznych.

 • Producenci – w stosownych przypadkach w odniesieniu do zapewnienia dokładności, wiarygodności i stałości deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego – prowadzą badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku, rozpatrują reklamacje oraz – jeśli wystąpi taka konieczność – prowadzą ewidencję skarg, wyrobów niezgodnych i wyrobów wycofanych od użytkowników, a także informują dystrybutorów o tego rodzaju działaniach w zakresie monitorowania

 • Producenci zapewniają, aby ich wyroby budowlane były opatrzone numerem typu, partii lub serii albo inną informacją umożliwiającą ich identyfikację lub gdy wielkość czy charakter wyrobu to uniemożliwiają, aby wymagane informacje były umieszczone na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym wyrobowi budowlanemu

 • Producenci wskazują swoją nazwę, zastrzeżoną nazwę handlową lub zastrzeżony znak towarowy i swój adres kontaktowy na wyrobie budowlanym lub – jeśli nie jest to możliwe – na jego opakowaniu lub w dokumencie mu towarzyszącym. Adres wskazuje konkretny punkt, w którym można skontaktować się z producentem.

 • Producenci podczas udostępniania wyrobu budowlanego na rynku zapewniają, aby wyrobowi towarzyszyły instrukcje obsługi i informacje na temat bezpieczeństwa w języku określonym przez dane państwo członkowskie łatwo zrozumiałym dla użytkowników.

 • Producenci, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że wprowadzony przez nich do obrotu wyrób budowlany nie jest zgodny z deklaracją właściwości użytkowych lub z innymi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, natychmiast podejmują konieczne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności wyrobu lub jego wycofania z obrotu czy od użytkowników. Co więcej jeżeli wyrób budowlany stwarza zagrożenie, producenci niezwłocznie informują o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których udostępnili wyrób budowlany, podając dokładne informacje, w szczególności o niezgodności oraz o podjętych środkach naprawczych.

 • Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego producenci dostarczają mu wszelkie informacje i dokumentację, niezbędne do wykazania zgodności danego wyrobu budowlanego z deklaracją właściwości użytkowych i z innymi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu. Na żądanie tego organu współpracują z nim we wszelkich działaniach podjętych w celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają wyroby budowlane wprowadzone przez nich do obrotu.
Rozporządzenie 305/2011 określa również obowiązki importerów i dystrybutorów, jednostek notyfikowanych, szczegółowo określa zasady i warunki umieszczania oznakowania CE, zawiera wzór deklaracji właściwości użytkowych (strony 37 i 38 Rozporządzenia).
W związku z nowymi przepisami, jak to zwykle bywa, rodzi się wiele pytań i wątpliwości. Te najczęściej zadawane zbiór odpowiedzi opracował ITB (zapoznaj się z opracowaniem). Również przydatne mogą okazać się inne opracowania ITB, jak na przykład to zatytułowane „Praktyczne aspekty deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego” (przejdź do publikacji).Reklama
#

Zainteresowany? Poproś o ofertę!Apartamentowiec 611 West 56th Street w systemach ALUPROF

Apartamentowiec 611 West 56th Street w systemach ALUPROF

W Nowym Jorku powstaje apartamentowiec, będący...

Dlaczego warto wietrzyć pomieszczenia?

Dlaczego warto wietrzyć pomieszczenia?

O tym, że pomieszczenia należy wietrzyć, teoretycznie...

Drzwi panelowe Yawal Prestige z doświetlem bocznym w klasie antywłamaniowej RC3

Drzwi panelowe Yawal Prestige z doświetlem bocznym w klasie antywłamaniowej RC3

Drzwi panelowe z doświetlami to obecnie jeden z...

Światowy Tydzień Zielonego Budownictwa z ALUPROF

Światowy Tydzień Zielonego Budownictwa z ALUPROF

Światowy Tydzień Zielonego Budownictwa (World Green...

Bezpieczny powrót ze szkoły – drzwi nie tylko na klucz

Bezpieczny powrót ze szkoły – drzwi nie tylko na klucz

Dzięki nowoczesnym produktom marki G-U najmłodsi...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria