Koniunktura w budownictwie według GUS 2006

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Reklama


Niniejszy dokument został sporządzony przy finansowej pomocy Unii Europejskiej. Poglądy w nim prezentowane są poglądami Głównego Urzędu Statystycznego, a zatem nie mogą być w żadnym wypadku uznawane za odzwierciedlenie oficjalnej opinii Komisji Europejskiej.

Prezentowane w tej części raportu wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury powstały na podstawie sformułowanych przez dyrektorów przedsiębiorstw prowadzących działalność budowlano-montażową opinii i oczekiwań co do ich ogólnej sytuacji gospodarczej. Wskaźniki te są obliczane jako średnia arytmetyczna wartości wskaźników prostych dotyczących aktualnej i oczekiwanej na najbliższe trzy miesiące koniunktury gospodarczej w badanych przedsiębiorstwach.

We wrześniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest optymistycznie, najlepiej w analogicznym miesiącu w ciągu całego badanego okresu, choć nieznacznie gorzej niż w sierpniu. Spowodowane to jest ostrożniejszymi niż przed miesiącem, nadal korzystnymi ocenami dotyczącymi bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. W najbliższych miesiącach oczekiwany jest dalszy, choć nieco wolniejszy niż przed miesiącem, wzrost portfela zamówień i produkcji oraz poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

II. BARIERY DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ


G - konkurencja innych firm, J - koszty zatrudnienia, I - niedobór wykwalifikowanych pracowników, E - koszty finansowej obsługi
działalności, H - koszty materiałów, B - niedostateczny popyt, F - trudności z uzyskaniem kredytów, C - warunki atmosferyczne, K - inne, D - niedobór sprzętu, materiałów i surowcówSpośród badanych jednostek 3,7% deklaruje, że nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (4,4% w sierpniu br. i 2,6% we wrześniu ub. roku). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z konkurencją ze strony innych firm (barierę tę zgłasza 61% przedsiębiorstw wobec 65% w sierpniu br. i 76% we wrześniu ub. roku). Drugą najczęściej zgłaszaną barierą są koszty zatrudnienia (53% badanych przedsiębiorstw wobec 50% przed miesiącem i 48% we wrześniu ub. roku). W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku w najbardziej znaczącym stopniu zmalała uciążliwość bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 43% do 22%). Zdecydowanie wzrosło znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 18% do 47%).

III. SYTUACJA GOSPODARCZA WE WRZEŚNIU 2006 R.

We wrześniu sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest oceniana optymistycznie, choć nieznacznie gorzej niż w ubiegłym miesiącu. Najbardziej korzystne oceny są formułowane przez jednostki średnie i duże (o liczbie pracujących 50 i więcej osób).
We wrześniu przedsiębiorstwa odnotowują mniejszy niż w sierpniu wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. W podziale na klasy wielkości jednostek, najbardziej znaczący wzrost portfela zamówień odnotowują jednostki średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób).
Bieżąca produkcja budowlano-montażowa jest nadal rozszerzana, choć w mniejszym stopniu niż przed miesiącem. W podziale na klasy wielkości, w największym stopniu zwiększają produkcję budowlano-montażową jednostki
średnie i duże (o liczbie pracujących 50 i więcej osób).
We wrześniu firmy budowlano-montażowe z niewielkimi opóźnieniami ściągają należne im płatności za wykonane roboty budowlanomontażowe.
Podobnie jak przed miesiącem, w podziale na klasy wielkości, jedynie jednostki największe (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) nie zgłaszają trudności ze ściąganiem należności.
We wrześniu we wszystkich grupach przedsiębiorstw budowlano-ontażowych sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie. W podziale na klasy wielkości w największym stopniu poprawia się sytuacja finansowa w jednostkach średnich i dużych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób).Przedsiębiorstwa ogółem - O Klasy wielkości przedsiębiorstw: kl.1 - 10-49 pracujących, kl.2 - 50-249 pracujących, kl.3 - 250 i więcej pracujących

IV. KRÓTKOOKRESOWA PROGNOZA SYTUACJI GOSPODARCZEJ


Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe oczekują dalszej poprawy swojej przyszłej sytuacji gospodarczej. Najbardziej optymistyczne prognozy formułują jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

W ciągu najbliższych trzech miesięcy we wszystkich klasach wielkości przewidywany jest wzrost portfela zamówień, choć mniejszy niż sygnalizowano w prognozie przed miesiącem. Najbardziej znaczącego wzrostu portfela zamówień spodziewają się jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).
Przedsiębiorcy przewidują, że w najbliższych trzech miesiącach produkcja budowlanomontażowa będzie rosnąć, jednak prognozy są ostrożniejsze od przewidywań sprzed miesiąca. Najbardziej znaczący wzrost produkcji przewidywany jest w jednostkach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej
osób).

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych, zbliżony do prognoz z sierpnia. Najbardziej znaczący wzrost cen jest przewidywany w firmach średnich i dużych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób).
W ciągu najbliższych trzech miesięcy przedsiębiorcy przewidują poprawę swej sytuacji finansowej, choć formułowane prognozy są nieco ostrożniejsze od przedstawionych w sierpniu. W podziale na klasy wielkości najbardziej korzystne prognozy formułują jednostki średnie i duże (o liczbie pracujących 50 i więcej osób).Przedsiębiorstwa ogółem - O Klasy wielkości przedsiębiorstw: kl.1 - 10-49 pracujących, kl.2 - 50-249 pracujących, kl.3 - 250 i więcej pracujących

Departament Statystyki Przedsiębiorstw i Rejestrów GUS,
Al. Niepodległości 20
00-925 Warszawa
tel. (0-22) 608-35-50
fax (0-22) 608-38-64
Wyniki badania koniunktury budownictwa można znaleźć na stronie GUS https://www.stat.gov.pl

#

Zainteresowany? Poproś o ofertę!