Wszystko o rynku drzwi zewnętrznych w Europie

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Wszystko o rynku drzwi zewnętrznych w Europie

Począwszy od roku 2000 poddawano analizie rynki drzwi 28 krajów Europy, analizując liczbę zewnętrznych drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Podstawą kalkulacji objętości ilościowej rynku drzwi było przeprowadzanie oddzielnej analizy dla segmentu nowego budownictwa i renowacji, ze względu na odmienne czynniki, decydujące o ich rozwoju. 

Ilość drzwi produkowanych na potrzeby nowego budownictwa została wyliczona w oparciu o liczbę pozwoleń na budowę w zakresie budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego, w połączeniu z danymi o średnim czasie trwania budowy oraz o przeciętnej ilości drzwi zewnętrznych w danym typie budynku.

Podstawą do obliczenia udziału renowacji były dane o stanie ilościowym i jakościowym zabudowań w danym kraju oraz informacje pochodzące z wywiadów reprezentacyjnych w poszczególnych grupach klientów. Następnie wyselekcjonowano, na podstawie długoterminowej obserwacji oraz wielopoziomowej analizy korelacji, wskaźniki makroekonomiczne, mające największy wpływ na zachowanie rynku renowacji w danym kraju, jak np. PKB, rozwój siły nabywczej, inwestycje budowlane itp.

Dane z obydwu modeli badawczych połączono w jednym modelu ekonometrycznym, otrzymując precyzyjne dane o ilości i wartości rynków stolarki drzwiowej.

Prognozy oraz tendencje w danych grupach produktów oraz materiałów obliczono w oparciu o statystyki budowlane oraz tzw. barometr branży stolarki drzwiowej, otrzymany poprzez analizy panelowe, przeprowadzane corocznie w tym samym przedziale czasowym w reprezentatywnej grupie respondentów, wybranych spośród producentów, firm dostawczych, dystrybutorów oraz firm handlowych w branży drzwi.

Począwszy od 2000 roku europejski rynek drzwi zewnętrznych odznaczał się wyższą dynamiką rozwoju niż rynek okien. Podczas gdy rynek okien zmniejszył się o 1,0% w stosunku do stanu sprzed trzech lat, rynek drzwi zewnętrznych wzrósł o 2,3%.

Główną przyczyną tego fenomenu był spadek rynku budownictwa wielopiętrowego. Ponieważ jeden budynek wielopiętrowy pochłania większą ilość okien niż drzwi zewnętrznych, spadek w tym segmencie uwidocznił się silniej na rynku okien niż na rynku drzwi zewnętrznych. Drugim istotnym powodem lepszego rozwoju na rynku drzwi była wciąż rosnąca potrzeba bezpieczeństwa, zaspokajana przez przeciętnego klienta w pierwszym rzędzie poprzez wymianę drzwi, jak również znacznie niższy koszt wymiany jednych drzwi niż kilku okien.

W 2003 roku na 10,8 jednostek okiennych przypadały 1 sprzedane drzwi zewnętrzne. Ogółem sprzedano 8,8 milionów sztuk. W bieżącym roku sprzedaż drzwi na rynku europejskim wzrośnie o 3,6% do 9,1 mln. sztuk. Wzrost na podobnym poziomie utrzyma się także w ciągu najbliższych lat.

Analizę rynku drzwi zewnętrznych przeprowadzono w 28 krajach, które następnie pogrupowano na 10 jednostek regionalnych.

Najwyższy udział w rynku europejskim odnotowano w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W 2003 roku sprzedano tam, co piąte drzwi zewnętrzne wyprodukowane w Europie. Doskonała koniunktura budowlana, utrzymująca, sie na Wyspach Brytyjskich od kilku lat, sprzyjała rozwojowi rynku drzwi zewnętrznych, pozycjonując go pośród najdynamicznejszych rynków Europy. Najbliższe dwa lata przyniosą ze sobą pogorszenie koniunktury budowlanej w segmencie nowego budownictwa. Straty w tym zakresie zrekompensuje jednak wzmożona aktywność na rynku renowacji. Dzięki temu wzrost sprzedaży drzwi zewnętrznych utrzyma się na dotychczasowym poziomie.

Drugim co do wielkości rynkiem europejskim był rynek krajów byłego Związku Radzieckiego. W zeszłym roku sprzedano tam 12,8% wszystkich drzwi zewnętrznych, co oznacza w przeliczeniu na jednostki ponad 1,1 mln sztuk przy wzroście ilościowym o 7,3% w stosunku do roku 2002. Również w ciągu najbliższych dwóch lat spodziewany jest rozwój na podobnym poziomie.

Na trzecim miejscu plasuje się rynek Półwyspu Iberyjskiego. W 2003 roku sprzedano tam ponad milion jednostek. W ostatnich latach rynek rozwijał się wolniej niż średnia europejska. Również na najbliższe lata spodziewany jest powolny wzrost oraz stopniowa redukcja udziału w rynku ogólnoeuropejskim do 11,9% w roku 2005.

W roku 2003 najwyższym wzrostem na skalę europejską cieszył się region Państw Bałkańskich i Grecji. W porównaniu do roku 2002 liczba sprzedanych tam drzwi powiększyła się o 8,1%, podwyższając w ten sposób udział w ogólnym rynku europejskim do 5,3%. Na najbliższe lata spodziewane jest jednak zahamowanie dotychczasowego wzrostu, głównie ze względu na zwolnienie tempa rozwoju w Grecji.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej odnotowały w zeszłym roku wzrost o 1,6%. W sumie sprzedano na rynkach Słowenii, Słowacji, Czech, Węgier i Polski ponad 720 tys. drzwi zewnętrznych. Na najbliższe lata spodziewana jest wzmożona chłonność rynku, głównie ze względu na wzrost inwestycji w zakresie nowego budownictwa niemieszkaniowego.

Stosunkowo wysokim rozwojem w ostatnich latach cieszył się także rynek państw Skandynawskich i Islandii.W zeszłym roku sprzedano tam o 2,7% więcej drzwi niż w roku 2002, co w przeliczeniu na udziały wyniosło 5,4%. W ciągu najbliższych dwóch lat Skandynawia dorówna rozwojempaństwom bałkańskim.

Pośród dwudziestu ośmiu analizowanych rynków stolarki drzwiowej najgorszy rozwój odnotował rynek niemiecki. Zła koniunktura, utrzymująca się w Niemczech od wielu lat uszczupliła rynek stolarki drzwiowej o 21% w ciągu ostatnich dwóch lat. Podczas gdy jeszcze przed czteroma laty sprzedawało się tam 13,7% europejskich drzwi zewnętrznych, w 2003 roku udział spadł do 9,5%.W 2005 roku już tylko 9,3% drzwi zewnętrznych znajdzie rynek zbytu w Niemczech.

Do grupy rynków o niskim przyroście rocznym należą także państwa alpejskie: Szwajcaria, Włochy i Austria.W sumie sprzedano tam w roku 2003 tylko o 4,5 tysiąca więcej jednostek niż w roku poprzednim.

Poniżej średniej europejskiej rozwijały się również rynki Francji oraz Beneluksu. W sumie sprzedano tam w zeszłym roku 1,7 milionów jednostek. Na przyszły rok spodziewana jest znaczna poprawa. W 2005 roku sprzedaż wzrośnie we Francji o 7% a w krajach Beneluksu o 8,8%.

W zakresie materiałów najwyższy udział w rynku odnotowały drzwi drewniane. W 2003 roku ponad 45 % wszystkich drzwi zewnętrznych było z drewna. Największą popularnością cieszyły się one w krajach Skandynawii, gdzie tylko, co dziesiąte drzwi wykonano z innego materiału. Odwrotnie prezentuje się ranking materiałów w krajach bałtyckich i Rosji: w 2003 roku tylko około 15% sprzedanych drzwi zewnętrznych było najbliższych drewna. W innych krajach, w tym także w Polsce, udziały w rynku są zbliżone do proporcji ogólnoeuropejskich.

W najbliższych dwóch latach, segment drzwi drewnianych obniży się w zakresie ilości do 38,6. W zakresie wartości zdoła natomiast podwyższyć swój udział z powodu utrzymującego się wzrostu cen o około 5% rocznie.

Na drugim miejscu w Europie plasują się drzwi metalowe wraz z udziałem ilościowym na poziomie 30,8%rynku. W ciągu najbliższych lat będą one traciły stopniowo swój wkład. W roku 2005 już tylko, co czwarte drzwi będą metalowe.

Trzecie miejsce na rynku europejskim zajmuje segment drzwi z tworzyw sztucznych, które, mimo bardzo wysokiej ceny, odnotowały w ostatnich latach najwyższy wzrost. W stosunku do 2001 roku udział tego rynku wzrósł prawie podwójnie.

Na najbliższe lata spodziewana jest znaczna redukcja cen w tym segmencie, co z pewnością poszerzy grupę potencjalnych klientów i przyczyni się do jeszcze większego wzrostu ilościowego. Najmniejszy udział (5,2%) przypadł drzwiom z materiałów łączonych.

Udział drzwi łączonych wzrośnie zarówno wartościowo jak i ilościowo wciągu najbliższych dwóch lat, pozostanie jednak na długo najmniejszym rynkiem w europejskiej branży stolarki drzwiowej.

Źródło
Miesięcznik ŚWIAT SZKŁA

#

Zainteresowany? Poproś o ofertę!Nowoczesne wyjścia na taras

Nowoczesne wyjścia na taras

W nowym budownictwie spotykamy coraz to bardziej...

Twarze branży: wywiad z Prezesem GERDA Zbigniewem Mendlem

Twarze branży: wywiad z Prezesem GERDA Zbigniewem Mendlem

Zapraszamy do rozmowy z Panem Zbigniewem Mendlem,...

Drzwi przeciwpożarowe od firmy PETECKI

Drzwi przeciwpożarowe od firmy PETECKI

Dbając o bezpieczeństwo swoje i najbliższych, w...

Jak dobrze wybrać i rozplanować wielkoformatowe okna i drzwi tarasowe?

Jak dobrze wybrać i rozplanować wielkoformatowe okna i drzwi tarasowe?

Okazałe przeszklenia stanowią efektowną ozdobę...

T-Door Elegant – nowoczesne i funkcjonalne drzwi od Budvar Centrum

T-Door Elegant – nowoczesne i funkcjonalne drzwi od Budvar Centrum

Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, dlatego gdy...» Więcej na subportalu drzwi