Kontakt
Murarska 28
43-100 Tychy
tel.: + 48 327806573
e-mail: mtsplast@mtsplast.pl
tel.: + 48 664 448 096
tel.: +48664787096
Fax: +48327806573

http://mtsplast.pl/