Stolarka ppoż


W ostatnich latach zauważyć można wzrost świadomości zagrożeń pożarowych - zarówno w budynkach mieszkalnych jak i obiektach użytwczności publicznej. Ponadto, w budynkach użyteczności publicznej wprowadzone są dodatkowe, surowe wymagania odnośnie stosowania przegród przeciwpożarowych, które ze względów estetycznych powinny jak najmniej rzucać się w oczy.

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z podstawowych wymagań stawianych obiektom budowlanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietrnia 2002r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" czytamy m.in.:

"Budynek i urzadzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporzączenia,

ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,

ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,

możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Posiadamy w swojej ofercie:

Przeciwpożarowe drzwi, okna oraz ścianki wykonane w systemie ALUFIRE spełniają wymagania PN-B-02851-1:1997 przewidziane dla klas odporności ogniowej EI15,EI30,EI45 oraz EI60 potwierdzone Aprobatą Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej Nr 15-6520/2010. Oferowane ścianki działowe mogą być stosowane jako ciągłe lub segmentowe zawierające drzwi przeciwogniowe jedno- i dwuskrzydłowe. System ten wykonany jest z profili aluminiowych wyposażonych w przekładkę termiczną z poliamidu 6.6 wzmocnionego włóknem szklanym.

Stosowane przez nas przeszklenia i wypełnienia  nieprzeźroczyste spełniają wymagania stawiane odpowiednim klasom odporności ogniowej. Dodatkowo stosowane uszczelki pęczniejące pod wpływem temperatury, zapewniają doszczelnienie stolarki w razie pożaru i zapobiegają przedostawaniu się dymu i ognia przez przegrodę..

Aluminiowe drzwi przeciwpożarowe EI30 i EI60 odpowiadają 3 klasie wymagań wytrzymałościowych wg PN-EN 1192:2001 tj. warunkom eksploatacji ciężkiej i bardzo ciężkiej.Drzwi przeciwogniowe  mogą być wyposażone w elektrozaczepy.


powrót