Kontakt

G-U POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznań

[mapa]
tel.: 061 6504000
e-mail: okucia@gupolska.pl
Fax: 061 6504001

http://www.facebook.com/gupolska/

Kategorie produktów firmy:

Okucia przesuwno-składane GU-823 i GU-923

Okucia przesuwno - składane GU-823 (Aluminium) und GU-923 (drewno, PCV) otwierają nowe możliwości. Dzięki wyso­kiej nośności okuć mogą być zastosowane duże przes­zklenia i zredu­kowana ilość skrzydeł. Innowacyjna tech­nika wózków bieżnych zabezpiecza niezwykle spokojny ruch podczas obsługi. Elemnty okien o szerokości od 6700 mm i wadze poje­dynczego skrzydła do 130 kg porus­zane są bez hałasu i bardzo lekko.

Każde skrzydło może być wypo­sażone w wyso­kiej jakości obwiednię z pro­gramu okuć obwied­niowych UNI-Jet. Dzięki temu okucia przesuwno-składane osiągają wyższy sto­pień bezpie­czeństwa i szc­zel­ności.

Wszystkie widoczne części okuć i osłonki wyko­nane są z metalu, ich nowo­czesne wzor­nictwo podkreśla ich elegancki wygląd.

Wszystkie widoczne ele­menty okuć i osłonki wyko­nane są z metalu, swoim wyglądem odpowiadają elegan­ckiemu i nowo­czesnemu wzor­nictwu.

Okucia przesuwno–składane dolnobieżne w szczegółach:

  • Dla ele­mentów do 130 kg wagi skrzydła – jest to optymalne rozwiązanie otwierania jes­zcze większych powierzchni za pomocą mniejszej ilości skrzydeł.
  • W połączeniu z pro­giem sys­temowym GU do zastosowania dla „Mies­zkania bez barier“ zgodnie z DIN 18040
  • Optymalizacja antywłama­niowości i szc­zel­ności następuje przez zastosowanie obwiedni cen­tralnej UNI-JET, którą można zabudować na każdym skrzydle.
  • Wózki bieżne dolne z każdo­r­azowo sześcioma rolkami o łożysku kul­kowym izo­lowanym tworzywem sztucznym i dwiema gór­nymi rolkami pro­wa­dzącymi umożliwiają także ciężkim skrzydłom bezgłośne i pewne pro­wa­dzenie
  • Regulowane w dwóch kie­runkach (poziomo i pio­nowo) zawiasy prze­gubowe zapew­niają optymalne warunki mon­tażu
  • Osłonki zawi­asów prze­gubowych z metalu z niewidocznymi śrubami mocującymi
  • Powłoka ferGUard*silber ofe­ruje długo­trwałe zabezpie­czenie powierzchni przed korozją

Dane techniczne

Wari­anty okućSzerokość skrzydła we wrębie [mm]Wysokość skrzydła we wrębie [mm]Ciężar skrzydła w [kg]Wyko­nanie

drewno
GU-923

500 – 1000851 – 23501303- do 7- częściowe
PCV
GU-923
500 – 1000*851 – 2350*80*3- do 7- częściowe*
Aluminium
GU-823
500 – 1000*851 – 2350*80*3- do 7- częściowe*
* zależnie od sys­temu pro­fili zakres stosowania może odbiegać od podanych danychpowrót