Kontakt

Dr. Hahn GmbH & Co.KG
Postf. 400109
D-4118 Mönchengladbach

[mapa]
tel.: +49 2166 954-3
e-mail: vertrieb@Dr-Hahn.de
Fax: +49 2166 954-444

http://www.facebook.com/Dr.Hahn.GmbH/

Kategorie produktów firmy:

zawias KT-Fix

KT-FIX to na­j­nows­ze ro­związa­nie tech­nicz­ne. FIX oz­nac­za szyb­kie i szc­ze­gól­nie moc­ne połąc­ze­nie.

Idea pr­ze­wod­nia jest pros­ta: uzys­ka­nie sta­bil­ne­go połąc­ze­nia za­wiasów z wie­lo­ko­mo­ro­wy­mi pro­fila­mi z twor­zyw sz­tucz­nych, szc­ze­gól­nie w pr­zy­pad­kach, gd­zie wy­so­ka ko­mo­ra czoło­wa zwięks­za znacz­nie od­le­głość od po­wierzch­ni pro­fi­lu do zbro­je­nia. Spec­jal­ne me­ta­lo­we trz­pie­nie most­ku­ją dro­gę po­międ­zy płaszc­zyz­ną pr­zyłoże­nia za­wia­su a zbro­je­niem sta­lo­wym, wz­ględ­nie ści­a­na­mi pro­fi­lu. Mon­taż pr­ze­bie­ga bard­zo podob­nie jak do­tychc­zas. Ko­niec z odksz­tał­ca­niem pro­fi­li
Spec­jal­ne me­ta­lo­we trz­pie­nie za­pew­nia­ją do­dat­ko­wą sta­bil­ność, co znacz­nie efek­tyw­niej za­po­bie­ga zwies­za­niu się skr­zy­dła dr­zwio­we­go, na­wet po osiąg­nię­ciu 1.000.000 cy­k­li ot­war­cia w nie­kor­zyst­nych wa­run­k­ach. KT-FIX wy­kluc­za ugię­cie pro­fi­li, dzięki wy­równa­nej geo­me­trii połąc­ze­nia.

Mo­co­wa­nie KT-FIX ja­ko pierws­ze zna­jd­zie za­sto­so­wa­nie w za­wia­sach se­rii KT-N 6R oraz KT-V 6R, któ­re w za­leż­noś­ci od wy­ko­na­nia pro­fi­li będą mo­gły uno­sić skr­zy­dła dr­zwio­we o ciężar­ze do 160 kg.

Więcej kor­zyś­ci bez do­dat­ko­wych nakła­dów
KT-FIX jest atrak­cy­j­ny dla pro­du­cen­ta dr­zwi nie tyl­ko z po­wo­du je­go za­sto­so­wa­nia w bu­dow­nict­wie miesz­ka­nio­wym i obiek­to­wym. Dzięki pra­wie cał­ko­wi­cie zmon­to­wanym wstęp­nie ele­men­tom mo­cu­ją­cym w częś­ci skr­zy­dło­wej, oraz mnie­js­zej iloś­ci ot­worów do wy­wier­ce­nia, oszc­zęd­za czas po­tr­zeb­ny do mon­tażu a co za tym id­zie, rów­nież kosz­ty.


powrót