Kontakt

Dr. Hahn GmbH & Co.KG
Postf. 400109
D-4118 Mönchengladbach

[mapa]
tel.: +49 2166 954-3
e-mail: vertrieb@Dr-Hahn.de
Fax: +49 2166 954-444

http://www.facebook.com/Dr.Hahn.GmbH/

Kategorie produktów firmy:

HAHN KT-R

HAHN KT-R – WARTOŚĆ DODANA DLA DRZWI Z TWORZYW SZTUCZNYCH:
Trend w wy­twa­rza­niu drzwi wy­ka­zu­je ten­den­cję w kie­run­ku sto­so­wa­nia za­wia­sów w kształ­cie walca. Za­wias Hahn KT-R na­da­je drzwiom z two­rzyw sztucz­nych funk­cjo­nal­ność po­łą­czo­ną z formą po­pra­wia­ją­cą opty­kę. Za­wias jest re­gu­lo­wa­ny w trzech płasz­czy­znach i nawet w przy­pad­ku eks­tre­mal­nej re­gu­la­cji, nie wy­ka­zu­je zmia­ny wza­jem­ne­go po­ło­że­nia ele­men­tów. Do­stęp­ny we wszyst­kich ko­lo­rach RAL, łączy się optycz­nie z pro­fi­lem albo w spo­sób za­mie­rzo­ny sta­no­wi ele­ment De­sign-u. 100% przej­ścia w świe­tle drzwi gwa­ran­tu­je, że np. w szpi­ta­lach, gdzie po­trzeb­ne są przej­ścia dla wóz­ków, oraz wszę­dzie gdzie prze­wo­żo­ne są sze­ro­kie ele­men­ty, za­wias KT-R jest do­brym, ład­nym w for­mie wy­bo­rem.Ob­szar za­sto­so­wa­nia:Drzwi z pro­fi­li z two­rzyw sztucz­nych, w bu­dow­nic­twie.Drzwi wej­ścio­we głów­neDrzwi wej­ścio­we bocz­neDrzwi we­wnętrz­neDrzwi ze­wnętrz­neDrzwi do miesz­kańCer­ty­fi­ko­wa­ne wg CE: Klasa za­wia­sów 12W wy­ni­ku re­gu­lacj nie uwi­dacz­nia się wza­jem­na zmia­na po­ło­że­nia ele­men­tów za­wia­su.Kąt otwar­cia do 180°Osłon­ka two­rzy­wo­wa za­kry­wa szcze­li­nę po­wsta­ją­cą przy re­gu­la­cji wy­so­ko­ściZa­wia­sy są w dużym stop­niu wstęp­nie zmon­to­wa­ne fa­brycz­nieSto­so­wa­ne wg DIN lewe/DIN prawe


powrót