Kontakt

Dr. Hahn GmbH & Co.KG
Postf. 400109
D-4118 Mönchengladbach

[mapa]
tel.: +49 2166 954-3
e-mail: vertrieb@Dr-Hahn.de
Fax: +49 2166 954-444

http://www.facebook.com/Dr.Hahn.GmbH/

Kategorie produktów firmy:

HAHN SERIE 60 AT

HAHN "SERIE 60 AT" – WIĘCEJ KOMFORTU DLA PRODUCENTÓW DRZWI:
Jeden za­wias do pra­wie wszyst­kich za­sto­so­wań. Za­wia­sy Hahn Serie 60 AT są uni­wer­sal­nie mon­to­wal­ne do pra­wie wszyst­kich sys­te­mów pro­fi­li. Czę­ści oścież­ni­co­we i skrzy­dło­we, wy­po­sa­żo­ne są we wszyst­kich przy­pad­kach w bez­ob­słu­go­we tu­lej­ki ło­ży­sko­we, prze­zna­czo­ne do dłu­go­trwa­łej pracy.​To po­pra­wia wła­sno­ści śli­zgo­we na wie­le­set ty­się­cy cykli pracy. Za­wia­sy re­gu­lo­wa­ne są w sze­ściu kie­run­kach, przez jedną osobę, bez ko­niecz­no­ści lu­zo­wa­nia śrub mon­ta­żo­wych. Wkrę­ca­ny dybel Hahn jest dużym plu­sem w kom­bi­na­cji z za­wia­sa­mi Serie 60 AT, po­pra­wia­jąc sta­bil­ność i przy­spie­sza­jąc mon­taż w warsz­ta­cie.Ob­sza­ry za­sto­so­wa­nia:Drzwi z pro­fi­li alu­mi­nio­wych w bu­do­wie miesz­ka­nio­wej i obiek­tówDrzwi wej­ścio­we głów­neDrzwi wej­ścio­we bocz­neDrzwi funk­cyj­neDrzwi we­wnętrz­neDrzwi ze­wnętrz­neDrzwi za­my­ka­ją­ce miesz­ka­nia Cer­ty­fi­ko­wa­ne-CE: klasa za­wia­sów 14 (2-czę­ścio­we) / klasa za­wia­sów 12 (3-czę­ścio­we)Sys­tem za­wia­sów ofe­ru­je moż­li­wość wielu kom­bi­na­cji wy­ko­na­nia i wa­rian­tów mo­co­wa­nia dla drzwi otwie­ra­nych do we­wnątrz i na ze­wnątrz, z pro­fi­la­mi od­wra­ca­ją­cy­mi oraz ze słup­kiem ką­to­wym.Wszyst­kie częć­ci me­ta­lo­we za­wia­su są za­bez­pie­czo­ne prze­ciw­ko ko­ro­zji. Dla wy­jąt­ko­wych wy­ma­gań w ofer­cie znaj­du­je się wy­ko­na­nie nie­rdzew­ne.Sto­so­wa­ne wg DIN lewy/DIN prawyWy­ko­na­nia spe­cjal­ne - do drzwi har­mo­nij­ko­wych oraz prze­ciw­wła­ma­nio­wychDo­stęp­ne dla wszyst­kich pro­du­ko­wa­nych pro­fi­li alu­mi­nio­wych i sta­lo­wych. Ofe­ro­wa­ne w od­cie­niach ano­do­wa­nych i ko­lo­rach RAL..


powrót