Systemy jakości QUALANOD i QUALICOAT

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Systemy jakości QUALANOD i QUALICOAT

Autorzy: Stanisław Gorzkowski, Piotr Tomassi, Agnieszka Wojsa Cosentino

W latach siedemdziesiątych z inicjatywy europejskich stowarzyszeń wytwórców aluminium EWAA (obecnie EAA) i zakładów prowadzących proces anodowania EURAS (obecnie ESTAL) opracowano system jakości QUALANOD. System ten dotyczy jakości anodowych powłok tlenkowych na elementach aluminiowych przeznaczonych do zastosowań architektonicznych. Celem opracowania systemu jakości było ujednolicenie wymagań technicznych na powłoki anodowe w całej Europie. Na podstawie norm europejskich EN i światowych ISO opracowano zespół wymagań i procedur kontrolnych badania jakości powłok anodowych. Każdy zakład prowadzący proces anodowania części architektonicznych może wystąpić o uzyskanie licencji QUALANOD. Po pozytywnym zaliczeniu dwóch inspekcji zakład uzyskuje uprawnienia do stosowania znaku jakości QUALANOD na wytwarzanych wyrobach. W czasie inspekcji wykonywane są podstawowe testy badania jakości powłok anodowych. Kontroli podlegają także najważniejsze parametry technologiczne, urządzenia produkcyjne, procedury kontroli wewnętrznej oraz wyposażenie laboratorium. W latach osiemdziesiątych został opracowany analogiczny system jakości dla aluminiowych elementów architektonicznych malowanych o nazwie QUALICOAT.

W celu nadzorowania procedur udzielania licencji powołano międzynarodowe organizacje QUALANOD i QUALICOAT. Wspólny Sekretariat tych organizacji znajduje się w Zurychu. Organy tych organizacji, takie jak Zarząd, Komitet Techniczny, Komitet Wykonawczy i Zespoły Robocze grupują europejskich specjalistów z dziedziny obróbki powierzchniowej aluminium i powłok ochronnych. Ważnymi organami tych organizacji są także zebrania inspektorów z różnych krajów, nominowanych do prowadzenia czynności kontrolnych w zakładach, oraz Stowarzyszenia Krajowe, reprezentujące organizacje QUALANOD i QUALICOAT na terenie danego kraju i grupujące zakłady, które uzyskały bądź ubiegają się o nadanie licencji. W 2000 roku Stowarzyszenie Krajowe o nazwie QUALIPOL uzyskało rejestrację w Polsce. Instytut Mechaniki Precyzyjnej jest członkiem wspierającym tego Stowarzyszenia. Nominowanymi inspektorami QUALICOAT i QUALANOD są pracownicy naukowi IMP – Stanisław Gorzkowski i Piotr Tomassi. W 2001 roku po raz pierwszy spotkanie inspektorów europejskich i spoza Europy odbyło się w Polsce w dniach 29-30 października 2001 roku.

Organizacje QUALANOD i QUALICOAT stale czuwają nad aktualizacją stosowanych wytycznych i zaleceń technicznych i dostosowaniem ich do zmieniających się norm europejskich i światowych. W poszczególnych krajach do prowadzenia badań jakości powłok ochronnych na wyrobach licencjonowanych zakładów powołane są laboratoria akredytowane, które przeszły procedury akredytacyjne zgodnie z normami EN 45001 i ISO 17025. W Polsce rolę tę spełniają laboratoria Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Laboratoria europejskie prowadzące badania objęte systemami jakości QUALANOD i QUALICOAT utworzyły organizację QUALISURFAL, która została w 1996 roku zatwierdzona jako oficjalna grupa laboratoriów („Agreement Group”) wchodząca w skład Europejskiej Organizacji Badań i Certyfikacji EOTC (European Organisation for Testing and Certification, która ostatnio zmieniła nazwę na European Organisation for Conformity Assessment). Od roku 2000 również laboratoria IMP weszły w skład tej grupy.

Coraz więcej anodowni i lakierni ubiega się o nadanie i uzyskuje licencje QUALANOD i QUALICOAT nie tylko w Europie Zachodniej i Środkowej, ale także na innych kontynentach. Oba te znaki jakości zaczynają być brane pod uwagę przy wyborze dostawcy elementów aluminiowych dla budownictwa, przy organizacji procedur przetargowych, a także przy zawieraniu umów z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Obecnie łącznie na całym świecie 136 zakładów posiada licencje QUALANOD, a 240 zakładów licencje QUALICOAT.

Również w Polsce, z uwagi na rozwój technologii obróbki powierzchni oraz zastosowań aluminium w budownictwie, liczba zakładów krajowych wykazujących chęć i potrzebę posiadania licencji QUALANOD i QUALICOAT szybko rośnie. Szczególne zainteresowanie uzyskaniem licencji QUALICOAT wykazują te malarnie proszkowe, które prowadzą obróbkę powierzchniową aluminiowych elementów budowlanych i pragną posiadać świadectwo dobrej jakości powłok ochronnych.

Zakłady METALPLAST w Bielsku - Białej były pierwszymi, które uzyskały licencję QUALANOD w 1994 roku, po przejściu procedur kontrolnych prowadzonych pod nadzorem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Zakład METRA POLAND ALUMINUM pod Warszawą był z kolei pierwszą lakiernią, która uzyskała licencję QUALICOAT, w 1998 roku. W tej chwili 6 zakładów w Polsce już uzyskało licencje, a szereg następnych obecnie przechodzi procedury przygotowawcze do wdrożenia systemów jakości QUALANOD i QUALICOAT.

Oto ich szczegółowy wykaz:

A.    Zakłady (lakiernie lub anodownie) posiadające aktualne licencje:

1.    METALPLAST BIELSKO – licencja QUALANOD  nr 1800
(poz. 1 – bez członkostwa QUALIPOL)
2.    METRA POLAND ALUMINIUM – licencja QUALICOAT nr 1500
3.   
ALURAL – licencja QUALICOAT nr 1501
4.   
YAWAL SYSTEM – licencja QUALICOAT nr 1502
5.   
SAPA ALUMINIUM – licencja QUALICOAT nr 1503
– licencja QUALANOD  nr 1801
      (poz. 2, 3, 4, 5 –  członkowie QUALIPOL)

B.    Zakłady (lakiernie) już ubiegające się o licencję lub przygotowujące się do rozpoczęcia procedury wdrożenia systemów jakości w celu uzyskania licencji QUALICOAT:

6.    PONZIO POLSKA
7.   
ABC COLOREX
8.   
GELP CZAKON – SZCZYPKA
9.   
GELO
10. 
PULVER
11. 
SMS PRO
12. 
WIŚNIOWSKI
(wszystkie powyższe firmy są  członkami QUALIPOL)

Oprócz zakładów wykonujących obróbkę powierzchni aluminium, również producenci farb proszkowych i lakierów posiadający atest QUALICOAT mogą posługiwać się tymże logo, w sposób ograniczony, na warunkach bardzo ściśle określonych w Karcie nr 2 uzupełnień do 9 edycji Wymagań Technicznych QUALICOAT, oraz w Regulaminie stosowania Znaku Jakości, którego skrót załączamy na zakończenie niniejszego komunikatu.

C. Wykaz producentów proszków, lub ich dystrybutorów, posiadających atesty QUALICOAT przynajmniej na część oferowanych produktów:

13.  AKZO NOBEL
14. 
POL - SVER
15. 
SURFIN POLSKA
16. 
PROMAL
17. 
IGP PULVERTECHNIK
18. 
H.B. FULLER
19. 
TENSOR CONSULTING
(wszystkie powyższe firmy są  członkami QUALIPOL; na terenie kraju działają oczywiście również inne firmy, nie zrzeszone w Stowarzyszeniu, a posiadające odpowiednie atesty)

Istnieje także możliwość użycia logo QUALICOAT przez wykonawców stolarki oraz konstrukcji aluminiowych – odsyłamy ponownie do wyżej wymienionego Regulaminu.

Natomiast dla producentów preparatów chemicznych, używanych w obróbce powierzchni przez lakierowaniem lub w trakcie anodowania, oraz urządzeń i aparatury pomiarowej i kontrolnej, nie istnieje konieczność posiadania atestu. Wystarcza stwierdzenie, że wyroby ich spełniają warunki określone w Wymaganiach Technicznych. Dlatego też nie jest przewidziany sposób aplikacji logo QUALICOAT przez tego typu producentów.

KARTA NR 2 (z dnia 20.06.2001) – zmiana „Wymagań Technicznych QUALICOAT” – wydanie 9

Temat:

Stosowanie Znaku Jakości

Data podjęcia decyzji:

Zebrania w czerwcu 2000, listopadzie 2000 i czerwcu 2001 r.

Data wprowadzenia:

1 czerwca 2001 r.

Rozpatrywane części Wymagań:

Nowe rozdziały:

4.3 Stosowanie Znaku Jakości przez dostawców

5.3 Stosowanie Znaku Jakości przez lakiernie

Uzupełnienia:

Załącznik A1 – Regulamin stosowania znaku jakości QUALICOAT dla farb, lakierów i powłok proszkowych na aluminium do celów architektonicznych

4.3 Stosowanie logo przez producenta proszku

Stosowanie logo musi być zgodne z Regulaminem stosowania Znaku Jakości QUALICOAT (patrz Załącznik A1)

5.3 Stosowanie logo przez lakiernie

Stosowanie logo musi być zgodne z Regulaminem stosowania Znaku Jakości QUALICOAT (patrz Załącznik A1)

Załącznik A1 – Regulamin stosowania znaku jakości QUALICOAT dla farb, lakierów i powłok proszkowych na aluminium do celów architektonicznych

patrz strony następne

SKRÓT Załącznika A1 – Regulamin stosowania znaku jakości QUALICOAT dla farb, lakierów i powłok proszkowych na aluminium do celów architektonicznych (pełen tekst Regulaminu jest dostępny w biurze QUALIPOL lub na witrynie www.qualipol.pl)

Definicje

Dla potrzeb niniejszego regulaminu „Znak Jakości” QUALICOAT oznacza powyższy znak zarejestrowany przez Stowarzyszenie Kontroli Jakości Przemysłu Lakierów, Farb i Powłok (QUALICOAT), Zurych, w Federalnym Biurze Patentowym i Znaków Towarowych w dniu 8 maja 1987 pod numerem 352 316 i w Międzynarodowym Rejestrze Znaków Towarowych w dniu 14 sierpnia 1987 pod numerem 513 227 i opublikowany w dzienniku „Swiss Official Gazette of Commerce” w dniu 5 maja 1987.

QUALICOAT” oznacza Stowarzyszenie Kontroli Jakości Przemysłu Lakierów, Farb i Powłok (QUALICOAT), Zurich.

GL” oznacza generalnego licencjobiorcę krajowego (Stowarzyszenie krajowe – w naszym przypadku QUALIPOL)

Licencja” oznacza oświadczenie wydane przez lub w imieniu Stowarzyszenia upoważniające do używania Znaku Jakości zgodnie z niniejszym regulaminem.

Wymagania techniczne” oznaczają niezbędne do spełnienia warunki dla uzyskania Znaku Jakości na farby, lakiery lub powłoki proszkowe na aluminium do zastosowań architektonicznych.

Licencjobiorca” oznacza zakład upoważniony do stosowania znaku towarowego.

Własność Znaku Jakości

Znak jest własnością QUALICOAT i nie może być stosowany przez nikogo bez upoważnienia przez QUALICOAT.

QUALICOAT przyznało GL (QUALIPOL) licencję ogólną w zakresie Znaku Jakości w kraju, obejmującą prawo do udzielania poszczególnym zakładom lakierniczym uprawnień do stosowania znaku jakości zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Stosowanie logo przez lakiernie lub dostawców

Można stosować logo w kolorach czarny / biały, biały / niebieski (PANTONE Reflex Blue CV; RGB: 14-27-141; CMYK: 100-72-0-6) lub niebieski / srebrny (PANTONE Silver 877u; RGB: 205-211-215; CMYK: 8-3-3-9) na samych produktach, papierach firmowych, zamówieniach i fakturach, listach cen, nalepkach i w całej dokumentacji firmy, broszurach, katalogach, ogłoszeniach. Napis „Znak jakości powłok na aluminium dla architektury” (lub tekst odpowiadający miejscowym przepisom) może być dodany po prawej stronie.

Przez stosowanie Znaku na wyrobie wytwórca gwarantuje, że jakość produktu jest zgodna z Wymaganiami.

Licencjobiorca, posługując się znakiem jakości, nie ma prawa do jakiejkolwiek jego modyfikacji czy uzupełniania. W przypadku, gdy Zakład stosuje równolegle swój własny znak towarowy, w żadnym razie nie może to naruszać niniejszych ustaleń. Licencjobiorcy lub posiadacze atestu są zobowiązani dostarczyć, na każde żądanie GL (QUALIPOL), informacji dotyczących sposobów stosowania znaku jakości.

Niewłaściwe stosowanie Znaku może prowadzić do sankcji.

Stosowanie logo przez lakiernie

Przez stosowanie Znaku na wyrobie wytwórca gwarantuje, że jakość produktu jest zgodna z Wymaganiami.

Jeśli licencjobiorca posiada kilka zakładów lakierniczych, z których nie wszystkie posiadają znak jakości, znak może być stosowany tylko przez lakiernie posiadające licencje.

W każdym przypadku, gdy lakiernia stosuje określenie QUALICOAT, musi zawsze podawać numer licencji.

Stosowanie logo przez dostawców (wytwórcy farb i lakierów)

Logo QUALICOAT nie może być stosowane na opakowaniach lub nalepkach. Można podawać wyłącznie numer atestu (P-XXXX).

W literaturze fachowej i dokumentach dostawca może stosować logo dla produktów atestowanych przez QUALICOAT z uwagą: „Produkt atestowany przez QUALICOAT”. W każdym przypadku użycia logo napis „QUALICOAT jest znakiem jakości licencjonowanych lakierni” powinien się pojawić w dokumencie.

W przypadku każdego innego użycia logo dostawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich nowych dokumentów wymieniających QUALICOAT do GL (QUALIPOL). W krajach bez Stowarzyszenia Krajowego dokumenty te należy wysłać bezpośrednio do Sekretariatu QUALICOAT przed opublikowaniem.

Inne warunki użycia logo

Niektóre inne zakłady, stosujące w produkcji wyrobów gotowych elementy pokryte powłokami posiadającymi znak QUALICOAT, mogą chcieć posługiwać się także tym logo na swoich produktach i w literaturze fachowej.

Zakłady te muszą wystąpić na piśmie o upoważnienie, które może zostać przyznane pod następującymi warunkami:

  • zakład zobowiązuje się do stosowania wyłącznie elementów pokrywanych w lakierniach posiadających licencje,
  • zakład zobowiązuje się dostarczyć wszystkie dokumenty wymieniające QUALICOAT do zaaprobowania przez GL (QUALIPOL) lub bezpośrednio do Sekretariatu QUALICOAT w krajach, w których nie ma Stowarzyszenia Krajowego,
  • zakład podlega inspekcjom i kontrolom ze strony GL (QUALIPOL) lub ze strony QUALICOAT.

https://www.qualipol.plReklama
#

Zainteresowany? Poproś o ofertę!Nowa technologia zgrzewania Precision Line® od PREZ-MET®

Nowa technologia zgrzewania Precision Line® od PREZ-MET®

Prez-Met®, jeden z wiodących producentów maszyn i...

TWT, czyli narzędzia Made in Italy do produkcji stolarki drewnianej

TWT, czyli narzędzia Made in Italy do produkcji stolarki drewnianej

Na międzynarodowej scenie branży narzędzi do produkcji...

ABM Jędraszek automatyzuje produkcję z FIMTEC Polska

ABM Jędraszek automatyzuje produkcję z FIMTEC Polska

Pabianicki producent stolarki, firma ABM Jędraszek,...

DOMKAT stawia na nowoczesne maszyny ELUMATEC

DOMKAT stawia na nowoczesne maszyny ELUMATEC

DOMKAT wzbogacił swój park maszynowy inwestując w dwa...» Więcej na subportalu maszyny, obróbka powierzchni