| Wyświetleń:2203

Proces budowy hali stalowej w trybie pod klucz

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Przykładowa realizacja CoBouw Polska

fot. CoBouw Polska | Przykładowa realizacja CoBouw Polska

Decydując się na budowę hali stalowej, uzyskanie przez inwestora przejrzystej i jednoznacznej ścieżki realizacji projektu stwarza wiele trudności. Jest to nieodłączną domeną każdego procesu inwestycyjnego i nie ma w takiej sytuacji nic niepokojącego, ponieważ przeprowadzenie inwestycji budowlanej jest procesem złożonym i zależnym od wielu czynników. 


Elementy wchodzące w skład tego procesu to m.in.:

» określenie warunków zabudowy przy uwzględnieniu zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» uzyskanie zgód i pozwoleń administracyjnych
» wykonanie projektu budowlanego
» przygotowanie i realizacja budowy
» odbiory końcowe i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Wychodząc naprzeciw powyższym trudnościom, firmy wykonawcze podejmują się kompleksowego realizowania budowy hal stalowych w trybie „pod klucz”.

Pod klucz – charakterystyka pojęcia


Z uwagi na to, że wiedzę o wszelkich wymaganiach i możliwych rozwiązaniach zdobywa się latami, jedną z możliwości usprawnienia przebiegu realizacji inwestycji jest przekazanie za nią pełnej odpowiedzialności generalnemu wykonawcy (inwestor może być zobowiązany do składania pojedynczych wniosków i podejmowania decyzji np. pod kątem lepszej funkcjonalności obiektu). 

Kompleksowe rozwiązanie może przyjąć formułę określaną jako: „pod klucz”. W takiej sytuacji Inwestor jest zwolniony z konieczności podejmowania wielu czynności na etapie przygotowania oraz  realizacji projektu i otrzymuje gotowe miejsce przystosowane do rozpoczęcia przez niego działalności. Określenie trybu budowy „pod klucz” nie jest pojęciem używanym w terminologii prawniczej, a jedynie potocznie stosowanym określeniem sposobu realizacji inwestycji. Firmy deweloperskie oferując budowę hal w tym trybie przedstawiają zazwyczaj kilka opcji do wyboru. Różnice między nimi mogą polegać na zakresie prac wykończeniowych i rodzaju użytych materiałów. Istotnym jest zatem, aby dokładnie uwzględnić w umowie zakres prac w trybie „pod klucz”, w celu uniknięcia nieporozumień i nieprzewidzianych kosztów.

Etapy realizacji inwestycji – budowa hali stalowej


Na kompleksową realizację budowy składają się poszczególne etapy, które można podzielić w sposób opisany w poniższych akapitach. Zespół czynności składający się na proces budowlany może przybierać różne konfiguracje, nie wliczając tutaj obowiązkowych elementów, takich jak na przykład wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma możliwości stworzenia szczegółowej i uniwersalnej listy kolejnych jego etapów, która znajdzie zastosowanie w każdej kolejnej realizacji, a tylko typowy charakter czynności związanych z realizacją inwestycji.

Ustalenie możliwego przeznaczenia nieruchomości przy uwzględnieniu warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Pierwszym elementem podlegającym weryfikacji jest analiza stanu prawnego nieruchomości gruntowej oraz zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Kryteria wyznaczone w planie miejscowym określają, czy w danym miejscu może powstać obiekt o zakładanym przez inwestora przeznaczeniu. W przypadku braku planu zagospodarowania, możliwe jest wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Nieodłącznym elementem pozwalającym na uzyskanie pozwolenia na budowę hali stalowej jest uzyskanie decyzji środowiskowej, dlatego oszacowanie warunków środowiskowych charakterystycznych dla danego obszaru wpływa na decyzję o wyborze lokalizacji. Może okazać się, że już na tym etapie bliskość np. Obszarów Natura 2000 lub występowanie gatunków chronionych wykluczona zostanie możliwość funkcjonowania pewnych rodzajów działalności.

Opracowanie wstępnej koncepcji hali i wykonanie projektu budowlanego


Informacje, takie jak przeznaczenie hali, powierzchnia, układ pomieszczeń, są doprecyzowane podczas wstępnych ustaleń między klientem a firmą wykonawczą. Na tym etapie określa się również warunki zabudowy w oparciu mpzp. Po uszczegółowieniu koncepcji projektu inwestor może podpisać umowę z wykonawcą, przekazując mu pełną odpowiedzialność za realizowany kontrakt. Wówczas firma realizująca zlecenie może przejść do rozpoczęcia prac nad projektem budowlanym. Do opracowania projektu należy pozyskać mapę do celów projektowych. Jeśli taka nie została dla danego terenu sporządzona, należy zlecić jej wykonanie firmie geodezyjnej. Niezbędnym elementem jest również wykonanie badań geotechnicznych gruntu niezbędnych do zaprojektowania fundamentów. Projekt budowlany wymaga szeregu decyzji, uzgodnień, opinii, pozwoleń, których otrzymanie leży po stronie jego wykonawcy. Może być tu również wymagane spełnienie ustawowego obowiązku w zakresie ochrony środowiska lub gruntów rolnych. Uzyskanie pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy urząd stanowi o możliwości przystąpienia do realizowania inwestycji.

Etap przygotowania i realizacji budowy


W niniejszej formie realizowania inwestycji inwestor nie jest zobowiązany do bezpośredniego zaangażowania przy kolejnych etapach prac. Jest natomiast odpowiedzialny między innymi za przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy. Dodatkowo inwestor może zgłaszać na bieżąco swoje uwagi i sugerować zmiany w ramach zatwierdzonego projektu i określonego budżetu. Zmiany w projekcie nie mogą jednak mieć istotnego charakteru zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo budowlane.

Pozwolenie na użytkowanie


Po zakończeniu etapu budowy ostatecznym krokiem do rozpoczęcia użytkowania hali jest uprawomocnione pozwolenie na użytkowanie. Jest to decyzja administracyjna poprzedzona uzyskaniem odbiorów przez Państwową Straż Pożarną i Państwową Inspekcję Pracy. Po przekazaniu dokumentacji budowlanej właścicielowi budynku, proces budowy uznaje się zwyczajowo za zakończony i właściciel może bezpośrednio rozpocząć działalność.

Podsumowanie


Przedstawione etapy należy przyjąć za ogólne wytyczne, które wymagają dostosowania do konkretnego przypadku oraz jako formę prześledzenia kolejnych etapów inwestycji, polegającej na budowie hali stalowej w trybie „pod klucz”.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przebieg inwestycji budowlanych w Polsce jest ustawa z  7.VII.1994 r. prawo budowlane i ustawa z 27.III.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zlecając realizację budowy doświadczonej firmie, inwestor ma pewność co do standardu wykonania prac oraz rezygnuje ze skomplikowanej drogi administracyjnej. Ponadto budowa w trybie „pod klucz” umożliwia bezpośrednie użytkowanie hali po zakończeniu kompleksowych prac wykonawcy. Dobrze jest jednak pamiętać, aby w chwili podpisania umowy jak najdokładniej określić zakres obowiązków wykonawcy oraz standard, w jakim inwestycja ma być ukończona. Pozwala to na jednoznaczne określenie oczekiwań i obowiązków każdej ze stron. Firma prowadząca budowę, posiadająca odpowiednie know-how i szerokie portfolio ukończonych inwestycji, może z pewnością stać się profesjonalnym partnerem w realizacji przedsięwzięcia.

Artykuł powstał przy współpracy 

#hale_stalowe, #projekt_hali, #budowa_hali

Zainteresowany? Poproś o ofertę!