2007-07-30Raport Rynku Akustyki w Architekturze cz.1

Zapotrzebowanie na okna w obszarach aglomeracji miejskich

Oferta rynkowa okien jest bardzo szeroka, ale trudno znaleźć dostawcę w przypadku zamówienia okna o parametrach akustycznych określonych przez zamawiającego. Okna standardowe 4/16/4 z deklaracją wskaźnika RA2 wynoszącego 23 dB nie spełniają już potrzeb rynku mieszkań w obszarach silnie zurbanizowanych. Potrzeby klientów rosną, ale wśród producentów okien nie ma chętnych do ich zaspokojenia.

Stosowanie zasad higieny akustycznej dotyczy wszystkich elementów budynku. Budynek stanowi całość i jest systemem, który zapewnia realizację funkcji użytkowych. Przegrody zewnętrzne budynku są częścią tego systemu, oddzielając wnętrze obiektu od środowiska. W akustyce architektonicznej rolą przegrody zewnętrznej, której nieodłączną częścią jest okno, jest ograniczenie dostępu hałasu środowiskowego do wnętrza obiektu przy zapewnieniu odpowiedniego doświetlenia.

Zalecanym kryterium doboru izolacyjności akustycznej przegrody jest nieprzekroczenie dopuszczalnej wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniu według normy PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Stosowanie tej normy jest zalecane ze względu na to, iż druga norma PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, w przypadku zewnętrznego hałasu chwilowego nie pozwala na spełnienie wymagań nieprzekroczenia dopuszczalnej wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniu. W praktyce oznacza to dobranie takiego wskaźnika, aby nastąpiło zminimalizowanie poziomu hałasów środowiskowych do poziomu akceptowanego przez użytkowników. Inwestor chcąc zapewnić warunki akustyczne musi kupić okno o odpowiednim parametrze. Dla dokonania dobrego zakupu konieczna jest deklaracja parametru przez producenta okna, która stanowi podstawę do podjęcia decyzji zakupowej.

Aktualne potrzeby rynku budownictwa mieszkalnego

Zapotrzebowanie na okna o wyższym wskaźniku izolacyjności akustycznej wynika ze wzrostu poziomu hałasu w środowisku, w szczególności w obszarach silnie zurbanizowanych. Obciążenie fasad hałasem tworzy głównie komunikacja.

Hałas komunikacyjny działający na budynki to:

  • hałas drogowy samochodowy,
  • hałas lotniczy,
  • hałas drogowy kolejowy.

Hałas komunikacyjny generowany przez samochody jest współcześnie postrzegany jako najsilniejszy. Poziom tego hałasu zależy głównie od poziomu zurbanizowania terenu, gęstości
zaludnienia, przepustowości dróg.

Nowym hałasem w środowisku jest hałas lotniczy. Powstawanie konkurencyjnej komunikacji lotniczej i tworzenie kolejnych połączeń lokalnych oraz międzynarodowych przyczynia się do wzrostu powierzchni terenów budowlanych obciążonych hałasem lotniczym na terenie wielu gmin. W zakresie hałasu lotniczego niebezpieczny jest rozwój lotnictwa wojskowego w dużych miastach (Poznań posiada w swoich granicach administracyjnych dwa lotniska wojskowe). Samoloty wojskowe prowadząc standardowe manewry nad miastem są nie tylko hałaśliwe, ale również zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

Kolejnym, silnym źródłem hałasu środowiskowego w obszarach silnie zurbanizowanych jest hałas kolejowy. Jest to źródło liniowe o dużej długości obciążające szeroki obszar wzdłuż torów po obu jego stronach. Hałas kolejowy i miejskiej komunikacji szynowej jest uciążliwy w dużych aglomeracjach stanowiących węzły komunikacyjne. W miastach tramwaje przyczyniają się do wzrostu hałasu głownie poprzez konflikt torowiska z pasami ruchu dla samochodów.

Przed tymi głównymi hałasami środowiskowymi mieszkanie jest chronione przez okna, jak przed chłodem i wiatrem. Dla spełnienia minimalnych wymagań określonych przez prawo budowlane w zakresie ochrony przed hałasem środowiskowym konieczne jest zastosowanie okien o znanym parametrze izolacyjności akustycznej. Znając poziom hałasu na terenie inwestycji od podanych powyżej źródeł należy dobrać okno o odpowiednim wskaźniku RA2 z oferty producentów okien. Potrzebą inwestorów budujących budynki w obszarach o znanym poziomie hałasu jest dostawa okien z deklarowaną przez producenta wartością wskaźnika izolacyjności akustycznej. W tym miejscu pojawia się słabość producentów - nieznajomość wartości wskaźnika RA2 dla produkowanych przez nich okien.

Większość dostawców okien podaje informacje o izolacyjności akustycznej samej szyby, nie okna jako całości będącego wyrobem budowlanym. Efektem tego jest oferowanie okien o niższych własnościach akustycznych nawet o kilka decybeli, ponieważ konieczne jest korygowanie wartości wskaźnika szyby o wpływ powierzchni okna, rodzaju ramy, podziału i okucia. Potrzeby rynku w zakresie okien o znanej izolacyjności akustycznej są szerokie i stale rosną wraz ze wzrostem świadomości klientów. W coraz większej ilości inwestycji mieszkalnych optymalizacja parametryczna stosowanych wyrobów budowlanych jest jednym ze systemów obniżenia kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości. Dla mieszkalnych, wielorodzinnych budynków w dużych aglomeracjach zapotrzebowanie na okna o wysokiej izolacyjności jest małe, natomiast jest duże na okna o znanej izolacyjności akustycznej praktycznej. W takich miastach jak Kraków, Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, czy Szczecin powierzchnia terenów pod budowę budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego znajduje się w obszarze o poziomie hałasu środowiskowego chwilowego w wartości powyżej 60 dB, zarówno w porze dnia, jak i nocy. Hałas ten determinuje konieczność stosowania okien o wskaźniku R'A2 wynoszącym co najmniej 30 dB

Wykres: Zapotrzebowanie (procentowo) na okna o wskaźniku izolacyjności akustycznej w budownictwie mieszkalnym, wielorodzinnym w miastach powyżej 200 000 mieszkańców.

UWAGA: Wykres opracowano w oparciu o własne badania autora raportu na podstawie projektów konsultowanych w ostatnich 4 latach. Badania dotyczą tylko obiektów, dla których inwestorowi zależało na komforcie akustycznymi oferowanych mieszkań.

Jak widać z wykresu główny obszar potrzeb na rynku okien o znanym wskaźniku izolacyjność akustycznej w budownictwie mieszkalnym, wielorodzinnym to aktualnie okna o deklarowanej wartości wskaźnika pomiędzy RA2 33 a 47 dB. Jest to rynek okien zarówno z wentylacją okienną, jak i bez niej. W tym zakresie wartości parametru RA2 będzie się odbywać główne zapotrzebowanie na okna w komfortowych budynkach, gdzie jakość akustyczna będzie argumentem dla przekonania klienta do zakupu powierzchni mieszkalnej.

Warto też zobaczyć:
Raport rynku akustyki w architekturze cz.2

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.akustyka.pl

Raport opracował:
mgr inż. wibroakustyk Jacek Danielewski