Nowoczesny montaż okien

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Okna z wysokoudarowego PVC [POLTROCAL] pojawiły się w Polsce w 1974 roku. Przez 15 lat był to jedyny rodzaj okien z PVC produkowanych (z wytłaczanych w Polsce) kształtowników. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych pojawiły się okna PVC produkowane z profili importowanych i jednocześnie uruchomiono wytłaczanie w Polsce profili z PVC na większą skalę. W chwili obecnej jest już Polsce ponad 75 systemów okien PVC a bezpośrednim wytłaczaniem profili zajmuje się 15 tłoczni. Okna te przeszły długą drogę od okien z profili dwukomorowych i bez usztywnień do okien z profili wielokomorowych z dzielonymi termicznie usztywnieniami, ociepleniem komór wewnętrznych, o nowoczesnej łagodnej linii – rys. 1 i niejednokrotnie z wbudowanymi nawiewnikami powietrza – rys.2.

Produkcja okien charakteryzuje się wysoką jakością, prowadzona jest na nowoczesnych maszynach i niejednokrotnie kontrolowana jest przez zakładowe laboratoria. Dzięki współpracy z zagranicznymi firmami i ich pomocy technologicznej udaje się polskim producentom okien uniknąć błędów jakie przy produkcji okien, profili, okuć, szyb zespolonych itp. popełniali ich zagraniczni poprzednicy. Jednocześnie poprawia się jakość montażu okien. Już nie tylko pianka poliuretanowa i zaprawa tynkowa – rys.3. Z uwagi na coraz większą konkurencyjność wśród producentów okien część z nich zaczyna zwracać uwagę na ich nowoczesny montaż. Nawet najlepiej wyprodukowane okno nie będzie bowiem dobre jeśli nie zostanie zastosowany prawidłowy jego montaż – rys.4. Okno jest ważnym elementem budynku spełniającym wiele funkcji.

Chroni przed hałasem zewnętrznym, opadami atmosferycznymi, wiatrem i przed utratą ciepła tak samo jak ściana zewnętrzna, czy pokrycie dachowe – a dodatkowo łączy nas ze światem zewnętrznym. Okno i spoina okna z murem przenosi różne obciążenia mechaniczne, termiczne i wilgotnościowe zilustrowane na rys.5. Współczesne okna są bardzo szczelne co wpływa na znaczne ograniczenie wymiany powietrza, wobec czego wzrasta w pomieszczeniach obciążenie wilgocią. Zwiększona dyfuzja pary wodnej z powietrza powoduje większe obciążenie spoin - od wewnątrz, a od zewnątrz spoiny te narażone są dodatkowo na wnikanie wody opadowej. Rys.6 przedstawia w sposób schematyczny różne czynniki oddziaływujące na okno i połączenie okna ze ścianą.

Są to:

  • Opady atmosferyczne. Niejednokrotnie przy montażu okien przystawia się je do ościeża bez wykonania trwałego zewnętrznego uszczelnienia styku. Po pewnym czasie złącze okna z murem ulega rozszczelnieniu i woda opadowa swobodnie może w nie wnikać powodując jego zawilgocenia a izolacyjność termiczna złącza obniża się. W okresie zimowym następuje dodatkowo wychładzanie rozszczelnionego styku przez zimne powietrze zewnętrzne.
  • Migracja wilgoci zawartej w powietrzu w pomieszczeniach i wyraszającej się na zimnych powierzchniach styków okna z murem. Wilgotność względna w pomieszczeniach mieszkalnych zależy od wielu czynników i w zależności od nich podlega ciągłym wahaniom. Zasadniczo jest ona zależna od klimatu zewnętrznego, stopnia wydzielania wilgoci wewnątrz budynku, wielkości pomieszczeń i współczynnika wymiany powietrza. W wyniku niedostatecznie wykonanej termoizolacji złącza, przy zakłóconej wymianie powietrza, może się na nich kondensować nadmiar wilgoci już w warunkach normalnej eksploatacji.
  • Zawilgocenie muru przy oknach. Wzrost zawilgocenia styku okna z murem prowadzi do wzrostu zawilgocenia ściany przy oknie, nadproży, ściany pod parapetem - wykraplanie (często parapety nie są uszczelnione), lub wilgoć ze ściany oddawana jest do pomieszczenia.

Współczesne okna są bardzo szczelne – czego doświadcza lokator z rysunku - i obciążenie wilgocią znacznie wzrasta. Zmniejszenie wymiany powietrza w budynku poprzez podniesienie stopnia szczelności, w wyniku wbudowania szczelnych (nowych) okien, powinno zostać zrekompensowane zwiększeniem wymiany powietrza – w celu usunięcia nadmiaru wilgoci na zewnątrz, powodującego spadek wilgotności względnej - przez użytkownika np. częstszym wietrzeniem, ewentualnie przez otwory w ścianie zewnętrznej lub nawiewniki zamontowane w oknach - rys.7 - co niestety, nie zawsze jest praktykowane. W przeciwnym razie dochodzi do zwiększenia wilgotności względnej powietrza we wnętrzu, a wraz z tym wzrostu temperatury punktu rosy i w wielu przypadkach do wyraszania wilgoci na połączeniach okna ze ścianą budynku. Dlatego też z tego powodu należy zwrócić szczególną uwagę na technologicznie prawidłowe, zgodne z poziomem obecnej techniki, wykonanie złącza. Z uwagi na nowoczesne okna (bardzo szczelne) nowoczesne (odpowiednio szczelne) powinno być również łączenie okna z murem i to niezależnie jak często wietrzone jest mieszkanie i czy w oknie zamontowane są nawiewniki czy nie. Prawidłowa wymiana powietrza i dobrze wykonane złącza to zagadnienia od siebie zależne. Na niewłaściwie wykonanym styku okna z murem powstają „zimne” mostki termiczne. a od zewnątrz mikroszczelina i w efekcie migracja od wewnątrz wyraszającej się wilgoci, a od zewnątrz wnikanie w szczelinę wody opadowej w złącze są coraz większe. Izolacyjność cieplna złącza spada, na złączach następuje zwiększone wyraszanie wilgoci. Przy niedostatecznej wymianie powietrza rośnie wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach. Proces się pogłębia. Obserwowane w skrajnych przypadkach zjawiska to przemarzanie złącz i pleśnie. Przy produkowanych uprzednio oknach drewnianych nie było problemu z nadmiarem wilgoci, wymiana powietrza odbywała się przez liczne szpary i nieszczelności okien, a więc i jakość montażu nie miała takiego znaczenia jak obecnie.

Reklama

Obowiązuje generalna zasada: Aby uniknąć szkód wywołanych przez wilgoć w miejscach łączenia, system okno-spoina-ściana musi być rozpatrywany jako całość. Musi być on również realizowany w stosunku do dyfuzji pary wodnej zgodnie z zasadą „strona wewnętrzna powinna być zawsze szczelniejsza niż zewnętrzna”. Podobnie jak ściana lub pokrycie dachowe

Osadzenie okna powinny cechować:

  • wyraźny rozdział między płaszczyznami funkcjonalnymi i obszarem funkcjonowania
  • zabezpieczenie spoiny łączącej przed zewnętrznymi i wewnętrznymi obciążeniami.

Można to zilustrować następującym przykładem – rys. 8a – dach i 8b - okno.

Płaszczyzna (1) - Granica pomiędzy klimatem wewnętrznym i zewnętrznym

Granica pomiędzy klimatem wewnętrznym i zewnętrznym musi być wyodrębniona wzdłuż całej powierzchni ściany i okna i nie może być przerwana. Jej temperatura musi być wyższa od temperatury punktu rosy pomieszczenia. Konstrukcja musi być szczelna od strony wewnętrznej.

Obszar (2) - Obszar funkcjonowania. W tym miejscu muszą być zapewnione takie właściwości, jak izolacja cieplna i akustyczna. Obszar ten musi pozostać „suchy”.

Płaszczyzna (3) - Zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi. Płaszczyzna zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi powinna przeciwdziałać wnikaniu wody opadowej do wnętrza i w sposób kontrolowany odprowadzać na zewnątrz tą jej ilość, która przedostała się do środka. Równocześnie musi umożliwiać ucieczkę wilgoci z obszaru funkcjonowania na zewnątrz.

Samospieniające poliuretanowe pianki (zazwyczaj niewłaściwie dobrane – bardzo sztywne) stosowane powszechnie do uszczelniania okien jako materiał najtańszy i najłatwiejszy do użycia nie powinny być stosowane wyłącznie. Spienione, utwardzone pianki z uwagi na sztywność nie zapewniają elastyczności złącza. Wskutek ruchów termicznych okna, następuje powolne rozszczelnianie złącza i niejednokrotnie, przy bardzo sztywnym osadzeniu okien, dochodzi do ich poważnych, nieodwracalnych uszkodzeń. Rys.9 ilustruje uszkodzenie, od nagrzania termicznego, ramy okna osadzonego na sztywną piankę PU.

Prawidłowe wykonanie złącza wymaga zastosowania różnych materiałów. Jeden ze sposobów ilustruje rys. 10. Zastosowano tu piankę poliuretanową jako ocieplenie złącza, silikon do uszczelnienia i sznur poliuretanowy z tworzywa piankowego niechłonącego wody do wyprofilowania silikonu w formie talii. To jedna z tańszych i prostszych a skutecznych metod.

Trwalsze połączenia zapewniają specjalne taśmy z gąbki nasycane substancjami hydrofobizującymi. Taśmy uszczelniające wykonane są z tworzyw piankowych (gąbki) nasączanych preparatami impregnującymi a następnie, po wysuszeniu zwijane w rolki i cięte w krążki. Przy zwijaniu taśmy ściskane są do 15-20% ich początkowej grubości. Taśmy są samoprzylepne. Przy rozwijaniu taśmę, po oderwaniu papieru, nakleja się na ościeże rys.11a czy ramę okna – rys.11b i po pewnym czasie ulega ona rozprężeniu uszczelniając ściśle złącze. Są taśmy paroprzepuszczalne do uszczelniania złącz od strony zewnętrznej i szczelne na przenikanie wody opadowej i taśmy paroszczelne do uszczelniania złącz od strony wewnętrznej - rys.12. Taśmy mają różne wymiary szerokości i grubości.

Przykład naklejania aluminiowej taśmy paroszczelnej dla zwiększenia szczelności złącza okna ze ścianą (wypełnionego pianką poliuretanową) na wnikanie wilgoci od strony wewnętrznej ilustruje rys.13 - przy wymianie okien w Hotelu FORUM, a rys.14 - uszczelnienie boku okna osadzonego w ścianie trójwarstwowej budynku nowego – zdjęcie z okolic Warszawy. Przekrój tego okna ilustruje dodatkowo rys.18.

Szczupłość miejsca nie pozwala na szczegółowe opisanie zaprezentowanych materiałów. Przykłady zastosowania tych materiałów ilustrują kolejne rysunki montażu różnego rodzaju okien w różnych typach ścian. Z rysunków usunięte zostały nazwy firmowe, pozostawiono wyłącznie nazwy techniczne materiałów. Illmod oznacza techniczną nazwę taśmy z gąbki nasyconej środkiem hydrofobizującym, Butyl-Alu0 to folia aluminiowo-butylowa, Vlies-Duo jest aluminiową folią paroszczelną obustronnie naklejaną.

Rysunek 15 ilustruje uszczelnienie okna drewnianego osadzonego w ścianie litej z węgarkiem – sznur poliuretanowy i silikon od wewnątrz, pianka poliuretanowa w środku złącza i taśma illmod paroprzepuszczalna od zewnątrz. Rys.16 ilustruje zastosowanie tych samych materiałów do uszczelnienia okna PVC w ścianie litej bez węgarka.

Przy montażu okien w ścianach z wielkiej płyty problemem są szerokie węgarki. Przy ustawianiu okna pozostaje duża szczelina – rys.17. Dla zapewnienia szczelności tak szerokiego złącza na przenikanie wilgoci zastosowana została szeroka taśma z folii paroszczelnej. Jedna strona taśmy naklejona została na bok ściany, następnie wtryśnięto piankę PU, która po spienieniu i utwardzeniu jest „ścięta” równo z zamontowanym oknem a taśma z folii paroszczelnej zasłania całe złącze. Przy pracach wykończeniowych naklejana jest szeroka listwa PVC.

Osadzenie okna aluminiowego w ścianie litej z ociepleniem od strony zewnętrznej – rys. 18 i osadzenie okna aluminiowego w ścianie trójwarstwowej – rys. 19 ilustruje zastosowanie taśm z folii paroszczelnej Butyl-Alu od strony wewnętrznej i taśmy illmod paroprzepuszczalnej od zewnątrz.

Rysunek 20 przedstawia uszczelnienie okna w progu.

Materiały te mają również inne zastosowania. Taśmy do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych wielkiej płyty, zewnętrznej okładziny z cegły ścian trójwarstwowych, uszczelnienia styków ościeży i węgarków ścian z aluminiowymi fasadami i inne zastosowania, np. specjalnych folii paroszczelnych i wygłuszających pod aluminiowe parapety przedstawione zostaną w odrębnym odcinku. Sceptyków zastosowania tych materiałów, rzekomo drogich, niech przekona powszechność ich stosowania w Niemczech. Spotkałem się z argumentami, że otwory okienne polskich budynków, przy wymianie okien bądź w budynkach nowych, nie nadają się do tego rodzaju materiałów, gdyż ich stan jest na ogół fatalny (nierówne, krzywe itp.). To też nie może być argument. Nowoczesne okna wymagają nowoczesnego montażu.

 Jerzy Płoński ITB
J_Plonski@itb.pl

#

Zainteresowany? Poproś o ofertę!Napęd łańcuchowy KS4 ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

Napęd łańcuchowy KS4 ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

FUMARO z Gdańska wprowadza na polski rynek nowy...

VELUX odnosi się do oskarżeń FAKRO

VELUX odnosi się do oskarżeń FAKRO

Na wczorajszej konferencji prasowej zorganizowanej w...

Lato – czas włamań. Jak zniechęcić nieproszonych gości?

Lato – czas włamań. Jak zniechęcić nieproszonych gości?

Wyjeżdżając na wakacje martwimy się nie tylko o...

Racks and Rolls – lekkie konstrukcje stalowe to ich specjalność

Racks and Rolls – lekkie konstrukcje stalowe to ich specjalność

W 2011 roku energiczny właściciel, wieloletni...

DRUTEX na kolejnym turnieju Kuby Błaszczykowskiego

DRUTEX na kolejnym turnieju Kuby Błaszczykowskiego

Letni Kuba Cup 2018 to dwudniowy turniej piłkarski dla...» Więcej na subportalu okna