Kontakt

Dr. Hahn GmbH & Co.KG
Postf. 400109
D-4118 Mönchengladbach

[mapa]
tel.: +49 2166 954-3
e-mail: vertrieb@Dr-Hahn.de
Fax: +49 2166 954-444


Dr. Hahn GmbH & Co.KG DESIGN, TECHNIKA i SERWIS Entuzjazm dla doskonałego wzornictwa, perfekcyjnej techniki i doskonałego serwisu spowodowały, że Dr. Hahn jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w sferze konstrukcji i produkcji zawiasów dla drzwi z metalu i tworzyw sztucznych. Od 1962 roku zatrudnionych dziś już 400 pracowników konstruuje i produkuje okucia drzwiowe, poświęcając ogromną uwagę szczegółom. Z udziałem eksportu na poziomie ok. 60 % firma należy dziś do silnych marek w branży na arenie międzynarodowej. ...z hahnfunction” to suma wszystkich usług, które są zawsze dostępne dla wszystkich Klientów Dr Walter Hahn, założyciel firmy jest naszym znakiem jakości dla produktów i usług podkreśla niepowtarzalność produktów i usług marki Dr. Hahn to gromadzone przez dziesięciolecia doświadczenie, z którego korzysta każdy Klient symbolizuje siłę... czytaj dalej

Aktualności Dr. Hahn GmbH & Co.KG

Ukryte zawiasy do drzwi z tworzyw sztucznych od Dr. Hahn

2015-11-20

Ukryte zawiasy do drzwi z tworzyw sztucznych od Dr. Hahn

Za­wia­sy ukry­te są szczególnym osią­gnię­ciem moż­li­wo­ści roz­wo­ju za­wia­sów drzwio­wych dla obiek­tów i sek­to­ra bu­dow­nic­twa miesz­ka­nio­we­g.

HAHN „Serie 60 AT” – duża elastyczność zastosowania ulepszonych zawiasów

2015-06-16

HAHN „Serie 60 AT” – duża elastyczność zastosowania ulepszonych zawiasów

W procesie rozwoju produktów „Serie 60 AT” firmy Hahn zoptymalizowano design i udoskonalono wewnętrzną budowę zawiasów.

Nowe zawiasy i specjalne aplikacje do smartfonów

2014-02-11

Nowe zawiasy i specjalne aplikacje do smartfonów

W bieżącym roku firma Dr. Hahn, producent zawiasów drzwiowych, zaprezentuje w Norymberdze kilka nowych produktów.

Więcej

Produkty i usługi Dr. Hahn GmbH & Co.KG

HAHN SERIE 60 AT

HAHN SERIE 60 AT

HAHN "SERIE 60 AT" – WIĘCEJ KOMFORTU DLA PRODUCENTÓW DRZWI: Jeden za­wias do pra­wie wszyst­kich za­sto­so­wań. Za­wia­sy Hahn Serie 60 AT są uni­wer­sal­nie mon­to­wal­ne do pra­wie wszyst­kich sys­te­mów pro­fi­li. Czę­ści...

HAHN KT-R

HAHN KT-R

HAHN KT-R – WARTOŚĆ DODANA DLA DRZWI Z TWORZYW SZTUCZNYCH: Trend w wy­twa­rza­niu drzwi wy­ka­zu­je ten­den­cję w kie­run­ku sto­so­wa­nia za­wia­sów w kształ­cie walca. Za­wias Hahn KT-R na­da­je drzwiom z two­rzyw sztucz­nych...

zawias Tür­band 4 in­duc­tio®

zawias Tür­band 4 in­duc­tio®

Nasz no­wy wy­rób Hahn Tür­band 4 in­duc­tio®, jest pierws­zym na świe­cie za­wia­s­em, który pr­ze­wod­zi en­er­gię i sy­gnał. Ułat­wia on pro­du­cen­tom dr­zwi oraz wy­ko­naw­com tech­nicz­nych...

Więcej